herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Audytor wewnętrzny – Aneta Porębska

ul. Poznańska 131A
05-850 Ożarów Mazowiecki

 • Główny specjalista ds. kontroli - Krzysztof Szuba, tel. 22 733-72-13

Koordynatorem Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej jest wyznaczony przez Starostę Audytor Wewnętrzny.

Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej realizuje zadania z zakresu:

 1. Audytu wewnętrznego określonego na podstawie obowiązujących przepisów oraz z zakresu kontroli wewnętrznej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego;

Do zadań Zespołu w zakresie audytu wewnętrznego należy:

 1. prowadzenie niezależnej oraz obiektywnej działalności, mającej na celu wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej;  
 2. opracowanie, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, rocznego planu audytu wewnętrznego, opartego na analizie obszarów ryzyka;  
 3. prowadzanie zadań zapewniających i czynności doradczych w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu, zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu;  
 4. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego zadania zapewniającego, w którym w sposób jasny, zwięzły, przejrzysty, obiektywny i kompletny przedstawia się ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie zadania;  
 5. sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;  
 6. wykonywanie czynności doradczych, dotyczących systemów i procedur usprawniających funkcjonowanie jednostki;  
 7. współpraca z innymi służbami kontrolnymi.

Do zadań Zespołu w zakresie kontroli wewnętrznej należy:  

 1. przygotowywanie rocznego planu kontroli w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu;  
 2. kontrola finansowa Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu pod względem zgodności z prawem, rzetelności, celowości i gospodarności;  
 3. wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do Wydziałów Starostwa;  
 4. wykonywanie kontroli zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu;  
 5. wykonywanie w uzasadnionych przypadkach kontroli doraźnych;  
 6. przedstawianie Staroście wyników kontroli wraz z projektem zaleceń pokontrolnych;  
 7. sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli;  
 8. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Starostwa oraz przekazywanie ich do załatwienia według właściwości;  
 9. kontrolowanie terminowego załatwiania skarg przez merytoryczne Wydziały Starostwa;
 10. opracowywanie zbiorczych informacji i sprawozdań ze sposobu załatwienia skarg i wniosków.