herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji

Naczelnik – Katarzyna Piecho - Rawa

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji realizuje zadania:

 1. Z zakresu spraw obywatelskich:
  1. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń rejestrowanych i zwykłych oraz nadzór nad ich działalnością;
  2. nadzór nad działalnością fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu;
  3. prowadzenie spraw z zakresu zbiórek publicznych przeprowadzanych na obszarze Powiatu obejmującym więcej niż jedną gminę;
  4. wydawanie pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich z terenu obcego państwa;
  5. prowadzenie spraw dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń oraz wydawanie zaproszeń;
  6. prowadzenie spraw dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów dla mieszkańców powiatów: Warszawskiego Zachodniego i Sochaczewskiego;
  7. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych.
 2. Z zakresu promocji:
  1. przygotowanie informacji prasowych i publikacji o Powiecie;
  2. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu;
  3. przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Powiecie;
  4. współpraca z lokalnymi mediami;
  5. organizowanie współpracy z gminami;
  6. prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Powiatu;
  7. przygotowanie wniosków w sprawie wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla wspólnoty samorządowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
  8. zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;
  9. prowadzenie dokumentacji fotograficznej Starostwa;
  10. dokumentowanie działalności Powiatu, prac Zarządu i Rady oraz uroczystości z udziałem ich przedstawicieli;
  11. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników Starostwa;
  12. współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym, opracowywanie programów współpracy;
  13. przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
  14. sporządzanie biuletynu informacyjnego w zakresie budżetu Powiatu.
 3. Z zakresu promocji i ochrony zdrowia:
  1. realizacja postanowień ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych, w tym:
   • opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu, po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;   
   • przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych;   
   • inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu;   
   • pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia;   
   • podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.  
  2. prowadzenie dokumentacji i obsługa Rady Społecznej SPZOZ;
  3. przekazywanie informacji mieszkańcom Powiatu na temat dostępności usług medycznych;
  4. przygotowywanie programów prozdrowotnych przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i organizacjami pozarządowymi.
 4. Z zakresu kultury:
  1. tworzenie sprzyjających warunków i organizowanie działalności kulturalnej na terenie Powiatu;
  2. ustalenie kalendarza imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji i przebiegu;
  3. współdziałanie w organizowaniu świąt państwowych i lokalnych oraz innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych;
  4. organizowanie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno - prawnej, finansowej i kadrowej;
  5. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
  6. prowadzenie wykazu powiatowych instytucji kultury działających na terenie Powiatu;
  7. opracowywanie propozycji dotyczących finansowania bieżącej działalności instytucji kultury i kontrolowanie wydatkowanych na ten cel środków budżetowych;
  8. przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne o ujawnieniu przedmiotu lub terenu posiadającego cechy zabytku i obowiązek powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku i znalezisku archeologicznym;
  9. umieszczanie na zabytkach nieruchomych znaków i informacji dotyczących danego obiektu;
  10. prowadzenie Rejestru Miejsc Pamięci Narodowej;
  11. prowadzenie spraw z zakresu szeroko pojętej wymiany kulturalnej: krajowej i zagranicznej;
  12. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem powiatowych bibliotek publicznych oraz muzeów;
  13. podejmowanie decyzji o zabezpieczeniu dóbr kultury w formie ustanawiania tymczasowego zajęcia;
 5. Z zakresu sportu, turystyki i rekreacji:
  1. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju sportu turystyki i rekreacji;
  2. tworzenie warunków materialno-technicznych dla rozwoju rekreacji ruchowej i wspomaganie jej organizacji, w tym:
   • popularyzacja i reklama rekreacji ruchowej;
   • organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych;
   • tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej;
  3. opracowanie planu promocji turystycznej powiatu;
  4. nadzór nad rozwojem i rozbudową bazy turystycznej;
  5. kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w sporcie i kulturze;
  6. inspirowanie działań w zakresie sportu, rekreacji i turystyki we współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi, samorządowymi i państwowymi;
  7. integracja i współpraca ze środowiskiem lokalnym.