herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Wydział Oświaty

Naczelnik – Anna Pakoca

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Wydział Oświaty realizuje zadania z zakresu oświaty:

 1. realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych  w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek oświatowo – wychowawczych, opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, zespołu poradni psychologiczno – pedagogicznych;  
 2. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach oświatowych;  
 3.  przygotowywanie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego;  
 4. sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw organizacyjno – administracyjnych;  
 5. prowadzenie spraw ocen pracy dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu;  
 6. przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów powiatowych szkół i placówek oświatowych;  
 7. organizowanie konkursów wyłaniających kandydatów na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej oraz udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki;  
 8. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz spraw związanych z przekazaniem szkoły;  
 9. opiniowanie powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego przez dyrektora szkoły;  
 10. przygotowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli;  
 11. prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych;  
 12. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;  
 13. opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie i przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji likwidowanej szkoły –prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną;  
 14. prowadzenie baz danych oświatowych, ich weryfikacja jako podstawy naliczenia subwencji oświatowej oraz przygotowywanie analiz o sytuacji oświaty w Powiecie Warszawskim Zachodnim;  
 15. opiniowanie projektów planów oraz wniosków w zakresie finansowo – rzeczowym;  
 16. weryfikowanie, opiniowanie oraz przygotowywanie do zatwierdzenia organizacji (arkuszy organizacyjnych) powiatowych szkół i placówek oświatowych;  
 17. przygotowywanie propozycji w zakresie przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym;  
 18. prowadzenie spraw związanych ze zgłaszanymi przez dyrektorów szkół i placówek potrzebami remontowymi i inwestycyjnymi w obiektach powiatowych jednostek organizacyjnych oświaty;  
 19. udział w realizacji programów samorządowych, rządowych i z funduszy UE z zakresu edukacji;  
 20. kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego oraz nieletnich do młodzieżowych  ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;  
 21. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego;  
 22. organizowanie i nadzór nad doradztwem metodycznym;  
 23. współorganizowanie konkursów, zajęć pozalekcyjnych i imprez edukacyjnych o zasięgu ponadszkolnym dla uczniów szkół powiatowych;  
 24. współpraca z władzami oświatowymi (Kuratorium Oświaty, ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania).