herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Wydział Oświaty

Naczelnik – Anna Pakoca

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Wydział Oświaty realizuje zadania z zakresu oświaty:

  1. realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych  w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek oświatowo – wychowawczych, opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, zespołu poradni psychologiczno – pedagogicznych;  
  2. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach oświatowych;  
  3.  przygotowywanie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego;  
  4. sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw organizacyjno – administracyjnych;  
  5. prowadzenie spraw ocen pracy dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu;  
  6. przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów powiatowych szkół i placówek oświatowych;  
  7. organizowanie konkursów wyłaniających kandydatów na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej oraz udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki;  
  8. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz spraw związanych z przekazaniem szkoły;  
  9. opiniowanie powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego przez dyrektora szkoły;  
  10. przygotowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli;  
  11. prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych;  
  12. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;  
  13. opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie i przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji likwidowanej szkoły –prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną;  
  14. prowadzenie baz danych oświatowych, ich weryfikacja jako podstawy naliczenia subwencji oświatowej oraz przygotowywanie analiz o sytuacji oświaty w Powiecie Warszawskim Zachodnim;  
  15. opiniowanie projektów planów oraz wniosków w zakresie finansowo – rzeczowym;  
  16. weryfikowanie, opiniowanie oraz przygotowywanie do zatwierdzenia organizacji (arkuszy organizacyjnych) powiatowych szkół i placówek oświatowych;  
  17. przygotowywanie propozycji w zakresie przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym;  
  18. prowadzenie spraw związanych ze zgłaszanymi przez dyrektorów szkół i placówek potrzebami remontowymi i inwestycyjnymi w obiektach powiatowych jednostek organizacyjnych oświaty;  
  19. udział w realizacji programów samorządowych, rządowych i z funduszy UE z zakresu edukacji;  
  20. kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego oraz nieletnich do młodzieżowych  ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;  
  21. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego;  
  22. organizowanie i nadzór nad doradztwem metodycznym;  
  23. współorganizowanie konkursów, zajęć pozalekcyjnych i imprez edukacyjnych o zasięgu ponadszkolnym dla uczniów szkół powiatowych;  
  24. współpraca z władzami oświatowymi (Kuratorium Oświaty, ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania).