herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Naczelnik – Krystyna Szulc

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

 • Naczelnik Wydziału – tel. 22 733 72 45,

 • Zaświadczenia o lasach, rybactwo śródlądowe (wydawanie kart wędkarskich)  - tel. 22 733 72 46

 • Ochrona przed hałasem, ochrona przyrody, rybactwo śródlądowe (wydawanie kart wędkarskich), spółki wodne – tel. 22 733 72 47

 • Pozwolenia i zezwolenia na gospodarkę odpadami, rejestracja zwierząt CITES – tel. 22 733 72 48

 • Ochrona przyrody, leśnictwo, zezwolenia na utrzymanie chartów – tel. 22 733 72 49

   

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizuje zadania z zakresu:

 1. Zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności:
  1.  prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;  
  2.  udostępnianie informacji o środowisku;  
  3. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia;  
  4. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;  
  5. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;  
  6. wydawanie decyzji zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;  
  7. wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty negatywnie oddziałujące na środowisko do ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia; przywrócenia środowiska do stanu właściwego;  
  8. wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie pozwoleń oraz cofanie, ograniczenie i zmiana pozwoleń;  
  9. prowadzenie spraw związanych z dotacjami na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 2. Zadania określone w ustawie Prawo wodne
 3. Zadania określone w ustawie o odpadach, w szczególności:
  1. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów;  
  2. wydawanie zezwoleń na zbieranie, transport lub przetwarzanie odpadów;  
  3. prowadzenie rejestru prowadzących transport odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów oraz wydawanie zaświadczeń.
 4. Zadania określone w ustawie o ochronie przyrody, w szczególności:
  1. prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;  
  2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy.
 5. Zadania określone w ustawie o rybactwie śródlądowym, w szczególności:
  1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
 6. Zadania określone w ustawie o lasach (w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa), w szczególności:
  1. nadzór nad gospodarką leśną;  
  2. wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów;  
  3. cechowanie pozyskanego drewna i wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna;  
  4. wydawanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów;  
  5. wydawanie w przypadkach losowych, na wniosek właściciela lasu decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzania lasów lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.
 7. Zadania określone w ustawie Prawo łowieckie, w szczególności:
  1. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;  
  2. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich.
 8. Zadanie  określone w ustawie o ochronie zwierząt.
 9. Zadanie określone w ustawie o transporcie kolejowym:
  1. wydawanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.
 10. Zadania określone w ustawie o  systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych, w szczególności wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.
 11. Zadania określone w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych tj. kontrola zawierania przez rolników ubezpieczeń obowiązkowych OC oraz ubezpieczeń budynków rolniczych.
 12. Zadania wynikające z ustawy o odpadach wydobywczych.
 13. Inne zadania z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa wynikające z obowiązujących przepisów.