herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Wydział Księgowości

Naczelnik – Główny Księgowy: Beata Gawart

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Wydział Księgowości realizuje zadania z zakresu:

 1. obsługi finansowo-księgowej budżetu Powiatu i Starostwa.
 2. obsługi finansowo-księgowej radnych Powiatu.
 3. sporządzania sprawozdawczości.
 4. prowadzenia windykacji należności z zakresu dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, opłat melioracyjnych i innych należności z zakresu budżetu Państwa.
 5. współpracy z ZUS, US, PFRON i instytucjami związanymi z wypłatami należności, w tym dla osób fizycznych.
 6. w ramach Wydziału funkcjonuje Referat Dochodów, Referat Wydatków i Zespół ds. księgowości budżetu powiatu i dochodów budżetu państwa.

Do zadań Referatu Dochodów należy:

 • prowadzenie ewidencji księgowej  dochodów pobieranych przez Starostwo, w formie:
  • wpłat gotówkowych,
  • wpłat bezgotówkowych,
  • zapłatą kartami płatniczymi  
 • prowadzenie obsługi kasowej Starostwa i radnych powiatu;  
 • prowadzenie ewidencja i rozliczanie opłat nie stanowiących dochodu powiatu, w tym opłaty skarbowej i Cepik;  
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej;  
 • prowadzenie windykacji należności z zakresu działania Referatu;  
 • współpraca z innymi podmiotami w zakresie wykonywanych zadań.

Do zadań Referat Wydatków należy:

 • prowadzenie ewidencji księgowej wydatków ujętych w planie finansowym Starostwa;
 • prowadzenie ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • ewidencja i rozliczanie opłat nie stanowiących dochodów powiatu, tj. sum depozytowych i na zlecenie;
 • sporządzanie list wynagrodzeń i diet radnych;  
 • dokonywanie płatności związanych z realizacją rachunków, faktur i umów;  
 • wystawianie faktur, rachunków , not i dokumentów korygujących na podstawie zawartych umów cywilno–prawnych;  
 • prowadzenie rejestrów VAT: sprzedaży z dochodów pobieranych przez Starostwo i zakupów;  
 • rozliczanie podatku od towarów i usług;  
 • rozliczanie pracowników, radnych i innych kontrahentów Starostwa w  zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i współpraca z ZUS, urzędami skarbowymi, PFRON  i  instytucjami związanymi z wypłatami należności, w tym dla osób fizycznych;  
 • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych;  
 • prowadzenie ewidencji księgowej majątku powiatu;  
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych;  
 • sporządzanie zbiorczego sprawozdania finansowego powiatu;  
 • współpraca z innymi podmiotami w zakresie wykonywanych zadań;

Do zadań Zespołu ds. księgowości budżetu powiatu i dochodów budżetu państwa należy:

 • prowadzenie tzw. księgi organu;  
 • ewidencja i rozliczanie opłat nie stanowiących dochodu powiatu, w tym opłat paszportowych;
 • przekazywanie środków budżetowych do jednostek organizacyjnych powiatu i innych jednostek ujętych w budżecie powiatu a także do właściwych dysponentów środków budżetu państwa i pozabudżetowych;
 • prowadzenie ewidencji należności budżetu państwa z tytułu gospodarowania majątkiem skarbu państwa;
 • prowadzenie ewidencji pozostałych dochodów budżetu państwa, w tym opłat melioracyjnych;
 • prowadzenie windykacji dochodów z nieruchomości skarbu państwa;
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • współpraca z innymi podmiotami w zakresie wykonywanych zadań.