herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

  • Naczelnik Wydziału Iwona Gieruszka tel.: 22 733 73 00,  e - mail:  igieruszkaatpwz [dot] pl

•    Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów – Iwona Piotrowska tel. 22 733 73 02, e - mail: rejestracjapojazdowatpwz [dot] pl
•    Informacja, wydawanie dowodów rej. – tel. 22 733 73 01, 22 733 73 04
•    Rejestracja jachtów tel. 22 733 73 18

•    Kierownik Referatu Praw Jazdy – Kinga Chmielewska, tel. 22 733 73 15, e - mail: referatprawjazdyatpwz [dot] pl
•    Przyjmowanie wniosków i wydawanie praw jazdy – tel. 22 733 73 08
•    Pracownicy – tel. 22 733 73 09, 22 733 73 10

•    Kierownik Filii w Łomiankach – Agnieszka Wróblewska, tel. 22 888 98 75, e - mail: ktlomiankiatpwz [dot] pl
•    sprawy związane z uprawnieniami kierowców – tel. 22 888 98 76
•    sprawy związane z rejestracją pojazdów – tel. 22 888 98 75

•    Kierownik Referatu Transportu, OSK i SKP – Robert Bieńko, tel. 22 733 73 13, e - mail: transportatpwz [dot] pl
•    Transport, Licencje i Zaświadczenia – tel. 22 733 73 12
•    OSK i SKP – tel. 22 733 73 14

Wydział Komunikacji i Transportu realizuje zadania:

1. W zakresie rejestracji pojazdów:
1)    rejestracja pojazdu;
2)    rejestracja profesjonalna;
3)    czasowa rejestracja na wniosek właściciela pojazdu;
4)    czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
5)    zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego;
6)    zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej;
7)     wpisanie lub wykreślenie zastawu rejestrowego;
8)     wpisanie lub wykreślenie adnotacji urzędowych;
9)     zmiana rodzaju pojazdu;
10)     wydawanie decyzji administracyjnych, w tym dotyczących nadania cech identyfikacyjnych lub wykonania tabliczki znamionowej zastępczej;
11)     zwracanie elektronicznie zatrzymanych przez policję lub inną jednostkę uprawnioną dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych) po ustaniu przyczyny uzasadniającej ich zatrzymanie;
12)    wydawanie wtórników dokumentów, nalepek oraz tablic rejestracyjnych;
13)     wyrejestrowanie pojazdu;
14)     wyznaczenie holownika oraz parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi publicznej z trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
15)     prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach o przepadek pojazdu na rzecz powiatu w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
16)     rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;

2. W zakresie uprawnień do kierowania:
1)    wydawanie praw jazdy lub pozwoleń do kierowania tramwajem;
2)    wtórniki lub  wymiana prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem;
3)    wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
4)    wydawanie profilu kandydata na kierowcę;
5)    wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane;
6)    wymiana praw jazdy wydanych za granicą;
7)    zwrot elektronicznie zatrzymanych dokumentów;
8)    zatrzymywanie praw jazdy dłużnikom alimentacyjnym;
9)    przekazywanie akt kierowców do innych urzędów;
10)    wydawanie decyzji o cofnięciu, zatrzymaniu lub przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami;
11)    wydawanie decyzji administracyjnych na badania lekarskie, psychologiczne i kurs reedukacyjny na podstawie orzeczonych środków karnych;
12)    wydawanie decyzji administracyjnych kierujących na badania psychologiczne na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji;
13)    wydawanie praw jazdy w celu uzyskania wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.

3.    W zakresie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:
1)    prowadzenie spraw związanych z wpisem lub wykreśleniem z rejestru działalności regulowanej   przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
2)    kontrola i nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców;
3)    analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku.

4.    W zakresie ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców.

5.    W zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów:
1)    prowadzenie spraw związanych z wpisem lub wykreśleniem z rejestru działalności regulowanej   przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
2)    kontrola i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów;
3)    kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych i prowadzenia dokumentacji związanej z tymi badaniami.

6.    W zakresie ewidencji uprawnionych diagnostów.
7.    W zakresie wydawania i cofania uprawnień do wykonywania badań technicznych.
8.    W zakresie transportu drogowego:

1)    udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy;
2)    udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana oraz cofnięcie licencji i wpisów do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozu osób samochodem osobowym oraz na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
3)    wydawanie odmowa wydania, zmiana oraz cofnięcie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
4)    wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne dla przedsiębiorców wykonujących niezarobkowy (nieodpłatny) przewóz osób i rzeczy jako działalność pomocniczą w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej;
5)    wydawanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
6)    sprawowanie kontroli nad przedsiębiorcami w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy oraz przewozów na potrzeby własne;
7)    uzgadnianie planowanych tras komunikacyjnych przebiegających przez powiat;
8)    wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

9.    W ramach struktury organizacyjnej Wydziału funkcjonują:
1)    Referat Rejestracji Pojazdów (KT.I) realizuje zadania określone w ust. 1;
2)    Referat Praw Jazdy (KT.III) realizuje zadania określone w ust. 2;
3)    Referat Transportu, OSK i SKP (KT.IV) realizuje zadania określone w ust. 3-8;
4)    Filia w Łomiankach (KT.II) realizuje zadania określone w ust. 1 pkt 1-13, ust. 2.