herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji

Naczelnik - Ewelina Degowska

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Zadania Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji realizowane są przez Referaty:

 1. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:
  1. uczestnictwa w opracowywaniu wieloletnich programów inwestycyjnych;
  2. przygotowania wymaganej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
  3. uczestnictwa w przygotowywaniu materiałów przetargowych dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
  4. organizacja i nadzór remontów bieżących i konserwacji infrastruktury Starostwa;
  5. organizacja nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi;
  6. rozliczania oraz przekazywanie do użytkowania zrealizowanych zadań;
  7. przygotowywania dokumentacji związanej z przeglądami technicznymi budynków Starostwa;
  8. gromadzenia i przechowywania dokumentacji budynków i budowli Starostwa;
  9. prowadzenia książek obiektów budowlanych Starostwa.
  10. prowadzenie rejestru udzielanych przez Starostwo zamówień publicznych;
  11. określanie procedur prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
  12. przygotowywanie (wspólnie z Wydziałami wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania) dokumentacji przetargowej zgodnej z przepisami wynikającymi z ustawy Pzp. Wydziały wnioskujące o przeprowadzenie postępowania są zobowiązane do opracowania załącznika merytorycznego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  13. przygotowywanie i zamieszczanie ogłoszeń (Biuletyn Zamówień Publicznych UZP, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Biuletyn Informacji Publicznej PWZ, tablica informacyjna Starostwa) o wszczętych i zakończonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
  14. udzielanie wyjaśnień i przygotowywanie (wspólnie z Wydziałami wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania) odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania przed złożeniem przez Wykonawców ofert, z zachowaniem terminów przewidzianych ustawą Pzp;
  15. wspólnie z Wydziałami wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania dokonywanie oceny złożonych ofert, ich zgodności z ustawą Pzp i SIWZ;
  16. wzywanie Wykonawców do ewentualnych wyjaśnień treści złożonych ofert oraz koniecznych uzupełnień oświadczeń i dokumentów;
  17. sporządzanie protokołów oraz dokumentacji podstawowych czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami;
  18. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć na złożone przez Wykonawców odwołania oraz występowanie w imieniu Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  19. opracowywanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Starostwo oraz bieżące ich aktualizowanie;
 2. Referat Administracyjno-Gospodarczy:
  1. opracowywanie projektu planu wydatków finansowych związanych z bieżącym utrzymaniem Starostwa;
  2. administrowanie budynkami Starostwa, w tym przygotowywanie umów cywilnoprawnych na dostawę mediów, odbiór odpadów komunalnych oraz udostępnianie powierzchni użytkowych;
  3. realizacja zamówień związanych z zapewnieniem wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne urządzenia techniczne, materiały biurowe oraz meble;
  4. prowadzenie spraw związanych z bieżącym zaopatrzeniem Starostwa;
  5. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
  6. nadzorowanie napraw i konserwacji sprzętu, środków trwałych i wyposażenia Starostwa;
  7. zabezpieczenie łączności telefonicznej, internetowej i alarmowej w Starostwie;
  8. prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku Starostwa, z wyjątkiem ewidencji gruntów;
  9. gospodarowanie samochodami służbowymi Starostwa;
  10. utrzymanie czystości i porządku w budynku Starostwa oraz w jego otoczeniu;
  11. koordynowanie całością spraw związanych z otwieraniem, zamykaniem i zabezpieczeniem budynku;
  12. realizacja zamówień dotyczących zakupu pieczątek oraz tablic informacyjnych;
  13. prowadzenie rejestru oraz realizacja zamówień dotyczących pieczęci urzędowych;
  14. organizowanie imprez okolicznościowych dla pracowników Starostwa;