herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Wydział Gospodarki Mieniem

Naczelnik - Dorota Radziszewska

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki, Budynek A, wejście C
e-mail: wgmatpwz [dot] pl

 

Godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Wydział Gospodarki Mieniem realizuje wszystkie zadania Starosty i Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu gospodarowania nieruchomościami, w szczególności:
1)    wyłączanie gruntów z produkcji rolnej;
2)    uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy;
3)    zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
4)    sporządzanie i monitorowanie planów finansowych, związanych z realizacją zadań w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami.
5)    pozyskiwanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu;
6)    gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu;
7)    ustalanie odszkodowania za szkody spowodowane założeniem i przeprowadzeniem na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów oraz urządzeń;
8)    ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości;
9)    wywłaszczanie nieruchomości;
10)   sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego;
11)    przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu dotyczących gospodarowania nieruchomościami powiatowymi;
12)    przygotowywanie projektów umów dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
13)    prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
14)    prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym ustanowionym na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa i Powiatu oraz przekształcanie tego prawa w prawo własności;
15)    prowadzenie w imieniu Zarządu Powiatu rokowań w sprawie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod poszerzenie dróg powstałych w wyniku podziału nieruchomości;
16)    reprezentowanie Zarządu Powiatu w trakcie rokowań i spraw administracyjnych dotyczących nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu;
17)    sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących podatków leśnego, rolnego i od nieruchomości, będących własnością Powiatu, z wyłączeniem budynków położonych przy ul. Poznańskiej 129/133 oraz nieruchomości udostępnionych powiatowym jednostkom organizacyjnym
18)    regulacja stanów prawnych nieruchomości – pozyskiwanie i uregulowanie na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości, w szczególności: wyszukiwanie nieruchomości, których prawa mogą zostać uregulowane na rzecz tych podmiotów, wyszukiwanie dokumentacji i dowodów niezbędnych do przeprowadzenia regulacji, przeprowadzanie analizy dokumentacji.
19)    ustalanie odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod poszerzenie lub nowe drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczna
20)    ustalanie odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod poszerzenie lub nowe drogi publiczne Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
21)    ustalanie odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod poszerzenie lub nowe drogi publiczne Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W ramach struktury organizacyjnej Wydziału funkcjonują:

1)    Referat Gospodarki Nieruchomościami
2)    Referat Odszkodowań
•    Do zakresu działań Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie spraw wymienionych w ust. 1 lit. 5-18 i 20
•    Do zakresu działań Referatu Odszkodowań należy prowadzenie spraw wymienionych w ust. 1 lit. 19-21

1. W zakresie gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi do podstawowych zadań WGM należy:

1) prowadzenie spraw dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budowlane,
3) prowadzenie kontroli stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych,
4) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych

2. W zakresie gospodarki mieniem powiatowym do zadań WGM należy:
1) nabywanie mienia na rzecz Powiatu:
a) od Skarbu Państwa na realizację zadań ustawowych Powiatu,
b) w drodze umów cywilnoprawnych od innych podmiotów,
2) regulowanie stanu prawnego mienia przejmowanego od Skarbu Państwa z mocy prawa, jako mienie powiatowe:
a) występowanie do Wojewody Mazowieckiego o potwierdzenie nabytego przez Powiat prawa własności na mieniu Skarbu Państwa,
b) ujawnianie w księgach wieczystych nabytego prawa własności,
3) nabywanie na rzecz Powiatu nieruchomości zajętych pod drogi publiczne -powiatowe:
a) regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi powiatowe, a będących własnością osób fizycznych na dzień 31.12.1998r.,
b) występowanie do Wojewody Mazowieckiego o usankcjonowanie nabytych praw własności do gruntów pod drogami powiatowymi,
c) ujawnianie w  księgach wieczystych nabytego prawa własności na gruntach pod drogami powiatowymi,
4) prowadzenie spraw dot. ustanowienia praw rzeczowych na nieruchomościach Powiatu
5)zbywanie i oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Powiatu,
6) organizowanie przetargów w ramach gospodarowania nieruchomościami Powiatu,
7) ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Powiatu,
8) sporządzanie sprawozdawczości ze stanu mienia powiatowego
9) ugody, negocjacje, rozprawy .

3. W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa do zadań należy:
1) regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa położonych na trenie powiatu warszawskiego zachodniego,
2) sprzedaż, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę oraz trwały zarząd,
3) przyjmowanie na rzecz Skarbu Państwa zrzeczenia się prawa własności lub użytkowania wieczystego,
4) ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
5) dokonywanie darowizny gruntów Skarbu Państwa na rzecz gmin za zgodą wojewody, a także przejmowania darowizny z mienia komunalnego na rzecz Skarbu Państwa,
6) organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa,
7) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i prawa zarządu trwałego oraz rozliczanie opłat i odraczanie terminów płatności,
8) przygotowanie dokumentacji w sprawie przywrócenia własności nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych,
9) regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa (zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości bez wykazów hipotecznych oraz ujawnianie stanów zaszłych),
10) przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa za zobowiązania np. z tytułu zalegania z opłatą podatku od towarów  i usług,
11) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w odniesieni do dotychczasowych użytkowników wieczystych,
12) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego, w tym występowanie do sądu z wnioskiem o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania
wywłaszczeniowego oraz wykreślenia tego wpisu,
13) wydawanie decyzji o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości oraz o zwrocie odszkodowania i o rozliczeniach z tytułu zwrotu,
14) wydawanie zezwolenia w sprawie czasowego zajęcia nieruchomości Skarbu Państwa dla przeprowadzenia instalacji technicznych.

4. Ponadto:

1) prowadzanie postępowania administracyjnego w zakresie określania wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na  podstawie specustawy
drogowej, art. 98 ugn jak i na podstawie  innych przepisów prawa
2) przygotowanie dokumentów do postępowania dot. zamówień publicznych na dostawy i usługi dla potrzeb Wydziału,
3) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych, regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu
4) ustalanie wysokości odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne: gminne, powiatowe i wojewódzkie.
5) prowadzenie spraw związanych z wykreśleniem zapisów w księdze wieczystej dotyczących wzmianki o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego oraz ciężaru realnego i hipoteki ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa.