herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Wydział Architektury i Budownictwa

Naczelnik - Iwona Suszczyńska-Zienkiewicz

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
(wejście główne „A”)

Biuro Podawcze, Informacja oraz Rejestracja Dzienników Budowy:
telefon: 22 733 72 21
godziny pracy:
•    poniedziałek: 9.00 – 17.00
•    wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
Opłaty:
Opłaty skarbowe należy uiszczać na podany rachunek bankowy:

NUMERY RACHUNKÓW KONT BANKOWYCH:

Opłaty skarbowe -51 10901056 0000 0001 4916 5048

Dzienniki budowy - 63 1090 1056 0000 0001 4916 5123

Dowód wniesienia opłaty skarbowej musi być wystawiony na inwestora !

Sekretariat pok.217

telefon: 22 733 72 23
e-mail: architekturaatpwz [dot] pl

Naczelnik – Iwona Suszczyńska-Zienkiewicz

tel.: 22 733 72 23
e-mail: isuszczynskaatpwz [dot] pl

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje zadania z zakresu:

 1. Z zakresu określonego w ustawie Prawo budowlane, w szczególności:
  1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego, w tym:
   • zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;
   • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;
   • zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy  technicznej w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;
   • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
   • stosowania w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.  
  2.  przygotowywanie decyzji administracyjnych i inne działania w sprawach określonych ustawą, a w szczególności:
   • prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym również nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego;
   • prowadzenie postępowań  i przygotowanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
   • przyjmowanie zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę;
   • przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek niewymagających pozwolenia na rozbiórkę;
   • przyjmowanie zgłoszeń z projektem robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz publikowanie informacji ich dotyczących w biuletynie informacji publicznej Starostwa;
   • zgłaszanie sprzeciwu w sprawach zgłoszeń jak wyżej, to jest robót niewymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę;
   • stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
   • przygotowanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;
   • przyjmowanie zgłoszeń lub wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
   • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
   • wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
   • prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów w sprawach o pozwolenie na budowę; udzielanie informacji o zarchiwizowanych sprawach;
   • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych w celach statystycznych i kontrolnych dla Wojewody Mazowieckiego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  
  3. uczestnictwo na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowych.  
  4. uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
   • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc  publicznych;    
   • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
 2. Z zakresu określonego w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności:
  1. prowadzenie analizy i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszącego się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju; 
  2. opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
 3. Z zakresu określonego w ustawie o własności lokali:
  1. stwierdzenie, że dana izba lub zespół izb stanowi samodzielny lokal mieszkalny.
 4.  Z zakresu określonego w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a w szczególności:
  1. prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji administracyjnych określonych ustawą, to jest decyzji na realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg powiatowych i gminnych; publikowanie informacji ich dotyczących w biuletynie informacji publicznej Starostwa.  

Druki do pobrania znajdują się na http://bip.pwz.pl