herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Wydział Architektury i Budownictwa

Naczelnik - Anna Kowalska

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
(wejście główne „A”)

Informuje się, że w związku z istniejącym stanem epidemii i dotyczącym go Zarządzeniem Nr 21 Starosty Warszawskiego Zachodniego w starostwie powiatowym została wprowadzona praca zdalna. Do dnia ogłoszenia ustania zagrożenia epidemicznego lub ogłoszenia ustania epidemii, ze względu na bezpieczeństwo naszych mieszkańców nie jest możliwy bezpośredni kontakt interesanta z urzędnikiem prowadzącym sprawę. Możliwy jest kontakt drogą pocztową, telefoniczną i mailową.

Biuro Podawcze, Informacja oraz Rejestracja Dzienników Budowy:
telefon: 22 733 72 21
godziny pracy:
•    poniedziałek: 9.00 – 17.00
•    wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
Opłaty:
Opłaty skarbowe należy uiszczać na podany rachunek bankowy: 49 1240 6973 1111 0010 8703 4652
Dowód wniesienia opłaty skarbowej musi być wystawiony na inwestora !

Sekretariat pok.217

Inspektor: Paulina Malecha
telefon: 22 733 72 23
e-mail: architekturaatpwz [dot] pl

Naczelnik – Anna Kowalska

tel.: 22 733 72 23
e-mail: akowalskaatpwz [dot] pl

Pokój 217A

Obsługa Interesantów:

 • Eliza Królak - podinspektor
  e-mail: ekrolakatpwz [dot] pl

 • Iwona Durka- pomoc administracyjna
  e-mail: idurkaatpwz [dot] pl

 • Marta Wołczyńska- młodszy referent
  e-mail: mwolczynskaatpwz [dot] pl

Pokój 218

Obsługa Interesantów:
tel.: 22 733 72 24

 • Grażyna Mąkosa - inspektor
  e-mail: gmakosaatpwz [dot] pl

 • Marzena Narewska - inspektor
  e-mail: mnarewskaatpw [dot] pl

 • Bożena Wasiak - inspektor
  e-mail: bwasiakatpwz [dot] pl

 • Natalia Lewandowska - pomoc administracyjna
  e-mail: nlewandowskaatpwz [dot] pl

   

Pokój 219 (wejście przez pokój 218)

Obsługa Interesantów:
tel.: 22 733 72 22, 22 733 72 25

 • Dominika Kowalska - inspektor
  e-mail: dkowalskaatpwz [dot] pl

 • Marta Szajko - inspektor
  e-mail: mszajkoatpwz [dot] pl

 • Iwona Skuza - inspektor
  e-mail: iskuzaatpwz [dot] pl

 • Adriana Nagrodzka – Kubik - podinspektor
  e-mail: anagrodzkaatpwz [dot] pl

 • Andrzej Jakubowski - inspektor
  e-mail: ajakubowskiatpwz [dot] pl

 • Justyna Elwertowska - podinspektor
  e-mail: jelwertowskaatpwz [dot] pl

Pokój 223

Instalacje gazowe:
tel.: 22 733 72 28

 • Żaneta Pamięta - pomoc administracyjna
  e-mail: zpamietaatpwz [dot] pl

 • Weronika Grabowska - podinspektor
  e-mail: wgrabowskaatpwz [dot] pl

 • Dorota Sajkowska - pomoc administracyjna
  e-mail: dsajkowskaatpwz [dot] pl

Pokój 227

Obsługa Interesantów:
tel.: 22 733 72 27

 • Iwona Suszczyńska – Zienkiewicz - główny specjalista
  e-mail:  isuszczynskaatpwz [dot] pl

 • Iwona Palczak - inspektor
  e-mail: ipalczakatpwz [dot] pl

 • Elżbieta Kowalska - inspektor
  e-mail: ekowalska1atpwz [dot] pl

 • Iwona Szuba - podinspektor
  e-mail: iszubaatpwz [dot] pl

 • Ewa Piwowarska - inspektor
  e-mail: epiwowarskaatpwz [dot] pl

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje zadania z zakresu:

 1. Z zakresu określonego w ustawie Prawo budowlane, w szczególności:
  1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego, w tym:
   • zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;
   • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;
   • zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy  technicznej w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych;
   • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
   • stosowania w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.  
  2.  przygotowywanie decyzji administracyjnych i inne działania w sprawach określonych ustawą, a w szczególności:
   • prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym również nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego;
   • prowadzenie postępowań  i przygotowanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
   • przyjmowanie zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę;
   • przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek niewymagających pozwolenia na rozbiórkę;
   • przyjmowanie zgłoszeń z projektem robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz publikowanie informacji ich dotyczących w biuletynie informacji publicznej Starostwa;
   • zgłaszanie sprzeciwu w sprawach zgłoszeń jak wyżej, to jest robót niewymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę;
   • stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
   • przygotowanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;
   • przyjmowanie zgłoszeń lub wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
   • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
   • wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
   • prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów w sprawach o pozwolenie na budowę; udzielanie informacji o zarchiwizowanych sprawach;
   • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych w celach statystycznych i kontrolnych dla Wojewody Mazowieckiego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  
  3. uczestnictwo na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowych.  
  4. uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
   • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc  publicznych;    
   • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
 2. Z zakresu określonego w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności:
  1. prowadzenie analizy i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszącego się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju; 
  2. opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
 3. Z zakresu określonego w ustawie o własności lokali:
  1. stwierdzenie, że dana izba lub zespół izb stanowi samodzielny lokal mieszkalny.
 4.  Z zakresu określonego w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a w szczególności:
  1. prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji administracyjnych określonych ustawą, to jest decyzji na realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg powiatowych i gminnych; publikowanie informacji ich dotyczących w biuletynie informacji publicznej Starostwa.  

Druki do pobrania znajdują się na http://bip.pwz.pl