herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

ul. Poznańska 133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Budynek B, telefon +48 22 733 73 40 (sekretariat)
+48 22 733 73 65 oraz +48 22 733 73 66 (obsługa interesantów)
faks +48 22 733 73 41 e-mail: geodezjasekretariatatpodgik [dot] pwz [dot] pl
strona internetowa: http://www.podgik.pwz.pl http://www.pwz.pl

godziny otwarcia:

 • poniedziałek 9:00 - 17:00,
 • wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Przed budynkiem Służby Geodezyjnej znajduje się parking z miejscami dla niepełnosprawnych. Obsługa interesantów odbywa się w holu głównym na parterze budynku. W holu głównym znajduje się również wpłatomat, za pomocą którego kartą płatniczą można dokonać opłaty geodezyjnej oraz opłaty skarbowej.

W ramach struktury organizacyjnej funkcjonują:

 • Geodeta Powiatowy
 • Zespół Wsparcia Służby Geodezyjnej
 • Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Wydział Geodezji
Geodeta Powiatowy

Dariusz Pręgowski - Geodeta Powiatowy
ul. Poznańska 133
05-850 Ożarów Mazowiecki
budynek B, pierwsze piętro, pokój 107
telefon +48 22 733 73 40
faks +48 22 733 73 41
e-mail: geodetapowiatowyatpodgik [dot] pwz [dot] pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Biura, po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie.

Do zadań Geodety Powiatowego należy:

 1. nadzór nad realizacją zadań rządowych powierzonych Staroście jako organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
 2. koordynowanie działań komórek organizacyjnych realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii;
 3. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w celu prawidłowej realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii;
 4. planowanie budżetu na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz kontrola jego wykonania;
 5. współpraca z organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz innymi organami administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków;
 6. sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej geodezji i kartografii;
 7. przygotowywanie analiz, ocen i bieżących informacji dotyczących spraw z zakresu geodezji i kartografii;
 8. przygotowanie zamówień publicznych związanych z wykonywaniem zadań Starosty w dziedzinie geodezji i kartografii;
 9. prowadzenie spraw pro rozwojowych dotyczących rozbudowy baz danych przestrzennych z obszaru powiatu;
 10. przygotowywanie uchwał Rady i Zarządu związanych z zakresem obowiązków;
 11. reprezentowanie Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawach dotyczących geodezji i kartografii zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.
Zespół Wsparcia Służby Geodezyjnej

ul. Poznańska 133
05-850 Ożarów Mazowiecki
budynek B, pierwsze piętro, pokój 105 - sekretariat,
telefon +48 22 733 73 40
faks +48 22 733 73 41
e-mail: geodezjasekretariatatpodgik [dot] pwz [dot] pl

godziny urzędowania:

 • poniedziałek 9:00 - 17:00
 • wtorek - piątek 8:00 - 16:00

 Zespół Wsparcia Służby Geodezyjnej realizuje zadania związane z zapewnieniem warunków prawidłowego działania i wsparcia merytorycznego Wydziału Geodezji i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez:

 • obsługę kancelaryjną, sekretarską i biurową w tym: obsługę interesantów i pracowników obydwu wydziałów w zakresie czynności administracyjnych, współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa, a także wykonywanie czynności materialno-technicznych wspomagających obydwa wydziały i prowadzenie ewidencji administracyjnych ich dotyczących;
 • obsługę prawną, w tym przygotowywanie projektów umów, opiniowanie postanowień i decyzji administracyjnych, doradztwo prawne w zakresie prowadzonych zadań przez obydwie komórki i Geodetę Powiatowego;
 • monitorowanie realizacji zadań w sferze geodezji i kartografii, wsparcie w przygotowaniu warunków technicznych dla wszczynanych zamówień publicznych i przygotowaniu dla nich dokumentacji formalnej, wsparcie w zabezpieczeniu środków budżetowych, monitorowanie realizacji budżetu, koordynowanie przedsięwzięć projektowych i zamówień publicznych wspólnych dla obydwu komórek, sprawozdawczość;
 • wsparcie merytoryczne w zakresie modelowania prowadzonych baz danych PZGiK oraz współpraca z autorami wykorzystywanych aplikacji informatycznych i obsługą informatyczną Starostwa.

Zadaniem Zespołu jest rozbudowa baz danych informacji o terenie i zapewnienie publikowania tych danych w dedykowanym do tego celu serwisie internetowym, a także udostępnianie baz danych zainteresowanym i uprawnionym podmiotom zewnętrznym.
Radca prawny wchodzący w skład Zespołu, reprezentuje Skarb Państwa – Starostę Warszawskiego Zachodniego przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi w postępowaniach związanych z jego zadaniami w dziedzinie geodezji i kartografii.

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Anna Jagiełło-Wójcik - Naczelnik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
budynek B, I piętro, pokój 106
wejście przez sekretariat - przez pokój 105 na I piętrze
telefon +48 22 733 73 40
faks +48 22 733 73 41
e-mail: awojcikatpodgik [dot] pwz [dot] pl
godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu
 
W ramach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonuje Referat Aktualizacji Baz Danych PZGiK
Iwona Regulska - Kierownik Referatu
budynek B, parter, pokój 8
telefon +48 22 733 73 62
faks +48 22 733 73 41
e-mail: iregulskaatpodgik [dot] pwz [dot] pl
godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu
 
Przewodniczący narad koordynacyjnych – Marcin Rąbek
budynek B, parter, pokój 10
telefon +48 22 733 73 57
faks +48 22 733 73 41
e-mail: mrabekatpodgik [dot] pwz [dot] pl
godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizuje zadania Starosty z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na szczeblu powiatowym, w tym:

 • prowadzenie, aktualizację i udostępnianie danych stanowiących obiekty baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • prowadzenie i aktualizację danych stanowiących obiekty bazy danych ewidencji gruntów i budynków i rejestru cen i wartości nieruchomości,
 • udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych: mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej,
 • gromadzenie i udostępnianie dokumentacji części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
 • prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu i rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych,
 • zapewnienie kompleksowej obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych.

Ośrodek prowadzi postępowania administracyjne związane z udostępnianiem materiałów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz wysokością należnej opłaty za udostępnianie tych materiałów i wykonywanie czynności związanych z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Ośrodek zapewnia obsługę koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Przewodniczący Zespołu Koordynacji Usytuowania Projektów Sieci Uzbrojenia Terenu jest pracownikiem Ośrodka.
W ramach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonuje Referat Aktualizacji Baz Danych PZGiK, do którego zadań należy aktualizacja danych stanowiących obiekty bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, ewidencji gruntów i budynków i rejestru cen i wartości nieruchomości na podstawie wpływających do Starosty dokumentów uzasadniających zmiany tych danych, a także na podstawie aktów normatywnych i danych innych rejestrów publicznych. Zadaniem Referatu jest archiwizacja dokumentów uzasadniających zmiany w bazie ewidencji gruntów i budynków.

Wydział Geodezji

Hanna Kołodziejczyk - Świerczewska - Naczelnik Wydziału Geodezji
budynek B, I piętro, pokój 117
telefon +48 22 733 73 40
faks +48 22 733 73 41
e-mail: hkolodziejczykatpodgik [dot] pwz [dot] pl
godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu
 
W ramach Wydziału Geodezji funkcjonuje Referat Postępowań Administracyjnych
Anna Szczepaniak-Kwaśniewska – p.o. Kierownika Referatu
budynek B, I piętro, pokój 110
telefon +48 22 733 73 40
faks +48 22 733 73 41
e-mail: aszczepaniakatpodgik [dot] pwz [dot] pl
godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Wydział Geodezji realizuje zadania Starosty z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gleboznawczej gruntów, scalania i wymiany gruntów, a także udostępniania danych i informacji oraz wydawania zaświadczeń dotyczących ewidencji gruntów i rejestru cen oraz wartości nieruchomości. Do zadań wydziału należy również przeprowadzanie procedur modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Wydział prowadzi sprawy z zakresu ochrony znaków geodezyjnych, a także sprawy dotyczące modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych.
Do zadań Wydziału należy weryfikacja dokumentacji przekazywanej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego po zakończeniu prac geodezyjnych, a także prowadzanie postępowań administracyjnych związanych z odmową przyjęcia materiałów do Zasobu, jak również wydawanie opinii o tych opracowaniach.
W ramach Wydziału Geodezji funkcjonuje Referat Postępowań Administracyjnych, do którego zadań należy prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gleboznawczej gruntów, scalania i wymiany gruntów, a także udzielanie wyjaśnień dotyczących wpisów w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz dotyczących innych materiałów zgromadzonych w PZGiK.