herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Sekretarz Powiatu

Sekretarz Powiatu - Ewelina Degowska

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ulica Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
telefon: 22 733 - 72 - 10,
e-mail: sekretarzatpwz [dot] pl

Wymóg utworzenia stanowiska Sekretarza Powiatu wynika z art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Do zadań Sekretarza należy:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, w szczególności:
  • nadzór nad organizacją pracy Starostwa oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
  • czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywania zadań;
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem projektów uchwał Rady, Zarządu, zarządzeń Starosty i innych przepisów wewnętrznych;
  • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i usprawnianiem pracy w Starostwie.
 2. Koordynowanie całokształtu zagadnień organizacyjno-technicznych dotyczących współpracy Zarządu z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, inspekcjami oraz współpracy Zarządu z Radą;
 3. Koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów oraz konsultacji społecznych na terenie Powiatu;
 4. Uczestniczenie w sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
 5. Organizowanie służby przygotowawczej i egzaminów kończących tę służbę w Starostwie;
 6. Podejmowanie działań niezbędnych do przygotowania stanowiska kierowania Starosty w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa;
 7. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Starosty;
 8. W razie nieobecności Starosty i Wicestarosty funkcje kierownika Starostwa pełni Sekretarz, w takim przypadku przysługują mu wyłącznie uprawnienia Starosty jako kierownika Starostwa;
 9. Sporządzanie informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;
 10. Udzielanie informacji publicznej w ramach posiadanego upoważnienia lub pełnomocnictwa.

Sekretarz sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej.

Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 1. Biurem Rady, Zarządu i Informacji Publicznej;
 2. Kancelarią Ogólną Starostwa i Punktem Informacyjnym;
 3. Archiwum Zakładowym
 4. Zespołem ds. IT
 5. Zespołem ds. Kadr