herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Nieodpłatna Pomoc Prawna w powiecie warszawskim zachodnim w 2018 r.

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 t.j.) Powiat Warszawski Zachodni realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od 1 stycznia 2018 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa pięć punktów pomocy prawnej, w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawniczej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2030 t.j.), stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna

 • młodzież do 26. roku życia
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Sposoby wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

 • młodzież do 26. roku życia oraz osoby, które ukończyły 65. lat
  • przez przedłożenie dokumentu tożsamości
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
  • przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz złożenie pisemnego oświadczenia, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
  • przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny
 • kombatanci
  • przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • weterani
  • przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
  • przez złożenie oświadczenia , że zachodzi co najmniej jedna tych z okoliczności
 • kobiety w ciąży
  • przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

Osobom uprawnionym, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedłożyć dokumentów.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
   

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu:

 • prawa celnego,
 • dewizowego,
 • handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
   

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

 

Nieodpłatne punkty pomocy prawnej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego będą usytułowane w następujących lokalach:

 

Łomianki w lokalu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2, 05 – 092 Łomianki.

 • Poniedziałek od godz. 10 00 do 14 00
 • Wtorek od godz. 15 00 do 19 00
 • Środa od godz. 15 00 do 19 00
 • Czwartek od godz. 15 00 do 19 00
 • Piątek od godz. 11 00 do 15 00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Łomiankach obsługiwany jest przez radcę prawnego lub adwokata, wskazanego przez właściwe samorządy zawodowe

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych

(dojazd komunikacją, parking z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, podjazd, dwie windy, dostosowane toalety, brak możliwości udzielenia porad w jęz. migowym)

 

Leszno w Urzędzie Gminy w Lesznie, przy ul. Wojska Polskiego 21, 05 – 084 Leszno.

 • Poniedziałek od godz. 15 00 do 19 00
 • Wtorek od godz. 12 00 do 16 00
 • Środa od godz. 15 00 do 19 00
 • Czwartek od godz. 15 00 do 19 00
 • Piątek od godz. 12 00 do 16 00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Lesznie obsługiwany jest przez radcę prawnego lub adwokata, wskazanego przez właściwe samorządy zawodowe

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych

(dojazd komunikacją, parking, brak podjazdu i windy, ale punkt znajduje się na parterze, brak dostosowanych toalet, brak możliwości udzielenia porad w jęz. migowym)

 

Błonie w lokalu, przy ul. Traugutta 6, 05 – 870 Błonie

 • Poniedziałek od godz. 15 00 do 19 00
 • Wtorek od godz. 10 00 do 14 00
 • Środa od godz. 15 00 do 19 00
 • Czwartek od godz. 13 00 do 17 00
 • Piątek od godz. 15 00 do 19 00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Błoniu obsługiwany jest przez organizację pozarządową- Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza- Tatara 7, 04-474 Warszawa

Pomoc prawna w punkcie udzielana jest przez adwokata lub radcę prawnego

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych

(brak dojazdu komunikacją, parking, podjazd, brak wind i brak dostosowanych toalet, brak możliwości udzielenia porady w jęz. migowym)

 

Ożarów Mazowiecki w Domu Kultury "Uśmiech", III piętro pok. 307 przy ul. Poznańskiej 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 • Poniedziałek od godz. 14 00 do 18 00
 • Wtorek od godz. 12 00 do 16 00
 • Środa od godz. 14 00 do 18 00
 • Czwartek od godz. 09 00 do 13 00
 • Piątek od godz. 09 00 do 13 00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Ożarowie Mazowieckim obsługiwany jest przez organizację pozarządową- Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza- Tatara 7, 04-474 Warszawa

Pomoc prawna w punkcie udzielana jest przez adwokata lub radcę prawnego

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych

(dojazd komunikacją, parking z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych, podjazd, winda, dostosowana toaleta, tłumacz języka migowego dostępny po uprzednim umówieniu)

 

Stare Babice w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice

 • Poniedziałek od godz. 14 00 do 18 00
 • Wtorek od godz. 14 00 do 18 00
 • Środa od godz. 14 00 do 18 00
 • Czwartek od godz. 14 00 do 18 00
 • Piątek od godz. 10 00 do 14 00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Starych Babicach obsługiwany jest przez organizację pozarządową- Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Lublinie przy ul. Narutowicza 56 A, 20- 016 Lublin

Pomoc prawna w punkcie udzielana jest przez adwokata lub radcę prawnego

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych

(dojazd komunikacją, parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdu, ale brak schodów, winda, dostosowana toaleta, tłumacz języka migowego dostępny odpłatnie po uprzednim umówieniu)