herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Nasze mapy...

Zdarza się, że nasz interesant przychodzi i… nie wie po co. To może zbyt mocno powiedziane, bo za chwilę okazuje się, że przyszedł „po mapkę…”. I wtedy zaczyna się dopiero ustalanie, o jaką „mapkę” mu chodzi. Nie ma problemu, jeśli ktoś, kto oczekuje tej „mapki” od interesanta (a może to być: notariusz, architektura, gmina, projektant, sąd, zakład wodociągowo-kanalizacyjny, itp.), wręczy interesantowi kartkę lub dokładnie sformułują o jaką „mapkę” chodzi. Jeśli nie, to próbujemy ustalać do jakich celów jest mu ona potrzebna i na podstawie tej wiedzy sugerujemy mu właściwą „mapkę”. Zachowujemy się wtedy nieco zachowawczo, gdyż to interesant musi podjąć decyzję. Czasem namawiamy go, aby zatelefonował do kogoś, kto od niego tej „mapki” wymaga i ustalił o jaką chodzi. Wszystko po to, aby uniknąć dwóch kłopotów. Jeden to taki, żeby nie musiał do nas wracać, bo dokonał złego wyboru i jest niezadowolony, a realizacja jego dążeń się opóźnia. Drugi to taki, że u nas niestety w większości przypadków trzeba za „mapkę” zapłacić, a zwrotów nie ma! „Mapka” nie kosztuje też jedynie kilka groszy.

A jakimi „mapkami” dysponujemy:

  • mapą zasadniczą – przedstawia ona treść bardzo bogatą, zawierającą informacje o  lokalizacji, przebiegu i podstawowych parametrach: wszelkich urządzeń podziemnych (rury, kable, studnie, budowle, itp.), naziemnych (jezdnie, krawężniki, budowle, niektóre drzewa, słupy, itp.) a także nadziemnych (przebieg wiszących sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych), budynków, działek wraz z ich numerami i granicami, użytków gruntowych wraz z klasami użytków rolnych oraz lokalizację znaków punktów osnowy geodezyjnej,
  • mapą ewidencyjną – w zasadzie stanowi ona treść mapy zasadniczej, ograniczoną do treści ewidencji gruntów i budynków, a zatem zawiera informację o lokalizacji działek – ich granic i numerów, budynków – ich funkcji i podstawowych parametrach, użytków gruntowych i klas użytków gruntowych,
  • wyrysami z mapy ewidencyjnej – jest to w zasadzie raport z bazy danych ewidencji gruntów i budynków, o treści bardzo zbliżonej do mapy ewidencyjnej. Co najistotniejsze – zawiera on dodatkowo klauzulę, że może służyć za podstawę wpisów do księgi wieczystej oraz wyróżnia graficznie działkę lub działki, dla których był sporządzany,
  • mapami archiwalnymi - złożonymi do zasobu geodezyjnego przez geodetów (firmy geodezyjne) i biegłych sądowych wraz z operatami z przeprowadzonych prac geodezyjnych. Są to np. mapy z projektowanym podziałem, mapy do celów sądowych, mapy do celów projektowych, do celów wywłaszczeń, archiwalne mapy zasadnicze, dawne mapy ewidencyjne, klasyfikacyjne, parcelacyjne, itp.

Otrzymanie tych dokumentów wiąże się z koniecznością złożenia znormalizowanego wniosku i wniesieniem opłaty. Wysokość tych opłat ustala załącznik do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jest to rodzaj daniny, gdyż utrzymanie zasobu archiwalnego oraz aktualizacja baz danych sporo Państwo kosztuje. Pozyskanie kopii mapy archiwalnej, mapy zasadniczej, czy mapy ewidencyjnej, to koszt uzależniony głównie od formatu – najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Ale już na przykład koszt pozyskania wyrysu dla działki lub działek objętych jedną księga wieczystą, to koszt na dzień dzisiejszy w wysokości 110 zł. Koszt uzyskania materiałów określa urzędnik na podstawie ustawy i złożonego wniosku o udostępnienie, a następnie utrwala go w przekazywanym interesantowi Dokumencie Obliczenia Opłaty. Po wniesieniu opłaty materiały bezzwłocznie udostępnia się z klauzulami i podpisami w zależności od życzeń – w postaci papierowej (wydruku lub kopii) lub w postaci elektronicznej. Należy pamiętać, że dokument elektroniczny jest dokumentem oryginalnym tylko do czasu, gdy jest w niezmienionej postaci elektronicznej. Wydruk z takiego dokumentu nie jest już oryginałem.

Mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna i wyrys z mapy ewidencyjnej, to raporty z elektronicznych baz danych na bieżąco aktualizowanych. Aktualizacja następuje najczęściej na skutek wpłynięcia danych od geodetów, a dla danych ewidencyjnych dodatkowo związana jest często też z pozyskaniem prawomocnych decyzji podziałowych lub orzeczeń sądowych.

Mapa zasadnicza jest aktualna o te treści (obiekty), których pomiaru kiedykolwiek dokonali geodeci. Nie może ona służyć do celów projektowych! Jest to mapa która służy celom informacyjnym lub opiniodawczym – bardzo często jest wystarczająca do uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, lub też uzyskania warunków przyłączenia do różnych sieci.

Mapa ewidencyjna przedstawia aktualną treść przestrzenną ewidencji gruntów i budynków. Nie może służyć do celów księgowo-wieczystych. Do niektórych działań jest wystarczająca. W moim głębokim przekonaniu powinna być wystarczająca dla banków do celów udzielenia kredytów. Banki moim zdaniem, są nadgorliwe przy udzielaniu kredytów żądając dostarczenia wyrysów z mapy ewidencyjnej i narażając swoich klientów na zwiększone koszty (wyrys co do zasady kosztuje dużo więcej) i wydłużenie czasu – kopię mapy ewidencyjnej można pozyskać u nas od ręki, a na wyrys  trzeba poczekać od kilku dni do dwóch tygodni. Sugeruję w takim przypadku negocjować z bankiem konieczność przedstawienia wyrysu – wystarczy mapa ewidencyjna.

Wyrysy z mapy ewidencyjnej służą przede wszystkim do celów księgowo-wieczystych lub innych sądowych. Czasem żądane są przez organ prowadzący jakieś postępowanie administracyjne.

Proszę pamiętać, że mapa do celów projektowych – najczęściej do projektu budowlanego, to mapa zamawiana u geodety (firmy geodezyjnej), który musi wykonać czynności sprawdzające aktualność mapy zasadniczej na gruncie, dokonać niezbędnych pomiarów aktualizacyjnych, przedstawić na niej  dodatkowe potrzeby inwestora. Urząd nie wydaje mapy do celów projektowych.

W naszym serwisie www.podgik.pwz.pl w zakładce „Strefa interesanta” w ogólnodostępnym Portalu mapowym, prezentujemy pełną aktualną treść mapy zasadniczej i ewidencyjnej. Wydruki uzyskane przez Portal mapowy mają charakter informacyjny i nie mogą służyć jako dokumenty składane do prowadzonych postępowań (brak im odpowiednich klauzul i podpisów).  W Portalu najdziecie też możliwość prezentacji innych map i treści na tle danych ewidencyjnych. Ale o tym, w odrębnej odsłonie. Poniżej przykładowe rodzaje tzw. „mapek” z przypadkowego terenu (ale z tego samego!), którymi dysponujemy w naszym ODGiK.

 

Dariusz Pręgowski

Geodeta Powiatowy

mapa ewidencyjna

Mapa ewidencyjna

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza

mapa archiwalna

Mapa archiwalna

wyrys

Wyrys