herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Geolog Powiatowy

Geolog Powiatowy – Lidia Mielczarek

Budynek B

ul. Poznańska 133
05-850 Ożarów Mazowiecki

telefon: 22 733 73 67, pokój B002

Geolog powiatowy realizuje zadania w zakresie:

  1.  Wydawania decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji, z wyłączeniem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
  2. Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
  3. Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złoża kopaliny, dokumentacje hydrogeologiczne i dokumentacje geologiczno-inżynierskie;
  4. Przechowywania dokumentów geologicznych oraz zbiorów danych geologicznych oraz prowadzenie ewidencji dokumentów, zbiorów danych geologicznych przekazanych do archiwum geologicznego ;
  5. Inne zadania określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze;
  6. Zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony Środowiska dotyczące terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują;
  7. Zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące geologii, a także terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
  8. Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.