herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pwz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje,
 3. pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 4. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, ponieważ są zaciągane z serwisu zewnętrznego YouTube.
 5. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: promocjaatpwz [dot] pl

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Firma Vobacom Sp. z o.o.

Firma skorzystała z dostępnego narzędzia do oceny strony:
http://checkers.eiii.eu z którego wynika, że strona internetowa http://pwz.pl spełnia wymagania w 100%.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
 3. Strona internetowa jest responsywna.
 4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).
 5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1.
 6. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
 7. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Milej, adres poczty elektronicznej: mmilejatpwz [dot] pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 733 72 75 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Otworzy się w nowym oknie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne:
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego udostępnia następującą aplikację mobilną pod nazwą: Powiat Warszawski Zachodni

Dostępność architektoniczna budynku

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Tel.: 22 733 72 00
Fax.: 22 733 72 01

e- mail: kancelariaatpwz [dot] pl

Budynek Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego usytuowany jest przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Jest to obiekt trzykondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Główne wejścia do budynku, oznaczone jako: „A,” „B”, „C” są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i są dostępne z głównego parkingu SPWZ znajdującego się od strony ul. Poznańskiej. Na parkingu znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przystosowane i przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wejścia „A”, „B” i „C” wyposażone są w podjazdy dla osób poruszających się na wózku a drzwi wejściowe nie posiadają progów. Wejście główne „A” pozwala na dostęp do kancelarii głównej, informacji oraz dostęp do toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście „C” wyposażone jest w windę, umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym do kondygnacji drugiej oraz częściowy dostęp do kondygnacji trzeciej budynku głównego. Winda wyposażona jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Dostępne są toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pozostałe wejścia do budynku SPWZ oznaczone są jako wejścia „D” i „G”. Wejście „D” zlokalizowane we wschodniej części budynku pozwala na dostęp do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wejście przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest dostępne z głównego parkingu SPWZ znajdującego się od strony ul. Poznańskiej. Na parkingu znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przystosowane i przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wejście „D” nie posiada windy, przez co jedynie parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Wejście „G” zlokalizowane w zachodniej części budynku SPWZ pozwala na dostęp do Pomieszczeń zajmowanych przez Wydział Oświaty oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, znajdujących się na parterze budynku. Wejście jest przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest dostępne z parkingu SPWZ znajdującego się od strony ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów jak i ul. Poznańskiej. Na parkingu znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przystosowane i przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Budynek Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, znajdujący się przy ul. Poznańskiej 131, jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Wejście do budynku jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest dostępne z parkingu SPWZ dostępnego od strony ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. Na parkingu znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przystosowane i przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku przy ul. Poznańskiej 131 wyposażone jest w platformę pionową, umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich kondygnacji budynku. Platforma wyposażona jest w oznaczenia w alfabecie Braille’. Na parterze budynku przy wejściu głównym znajduje się portiernia. Budynek posiada toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biura Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, znajdujący się w samodzielnym budynku dwukondygnacyjnym położonym przy ul. Poznańskiej 133, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Wejście do budynku jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest dostępne z parkingu dostępnego od ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przystosowane i przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy, przez co jedynie parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.