herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Czym zajmuje się powiatowa geodezja?

W następnych odsłonach będzie już o tematach merytorycznych. Panuje jednak w geodezji zasada „od ogółu, do szczegółu”, a zatem w tej odsłonie będzie o zakresie naszego działania. Nieco starsi z Was pamiętają zapewne czasy, gdy mówiąc o „geodezji” w urzędzie, rozumiało się dość szerokie spektrum „załatwianych” spraw: od zakupu działki, poprzez odszkodowania, projekty zagospodarowania działki, postępowania uwłaszczeniowe, itp., wreszcie do map i rejestrów. Dziś, tak jak i w innych dziedzinach życia, nastąpiło rozwarstwienie tych zagadnień na właściwości urzędów różnych szczebli, a w urzędzie - na różne komórki organizacyjne, czyli - wąska specjalizacja. Problematyka zagospodarowania przestrzennego (plany i studia), numeracja porządkowa nieruchomości, postępowania rozgraniczeniowe, gospodarowania nieruchomościami gminnymi i wiele innych, zostało scedowanych na organy gminne (wójta/burmistrza) – z takimi sprawami trzeba się udać do urzędów gmin lub miast i gmin.

W starostwach pozostały zagadnienia architektoniczne, gospodarki gruntami powiatu i Skarbu Państwa, ochrony środowiska oraz… „cała reszta geodezji”. No i oczywiście jeszcze inne tematy, dalekie od tzw. dawnej geodezji. Każda z tych przestrzeni merytorycznych została wyodrębniona w odrębnych aktach prawnych – ustawach, uszczegółowiona w rozporządzeniach i stanowi niejako odrębny, dość bogaty katalog zadań. W niektórych starostwach łączy się jeszcze dotychczas realizację zadań z obszaru gospodarki nieruchomościami i geodezji w jednej komórce wewnętrznej. Tak było i u nas w SPWZ do roku 2016. Jednakże wierzcie mi, to zupełnie inny, specjalistyczny zakres wiedzy i działań, ujęty w różnych ustawach o zupełnie różnym charakterze. W mojej ocenie, być może jedynie w starostwach, w których nie ma „dużego ruchu w interesie”, wskazane jest łączenie takich komórek mając na względzie odpowiednie wykorzystanie zasobów kadrowych. Tam gdzie dzieje się dużo, takie łączenie jest wręcz niewskazane. A u nas dzieje się dużo…

Jak dużo? To może wybrane dane tylko z geodezji za cały rok 2020.

Wybrane czynności

Ilość w roku 2020

Średnia dzienna na jeden dzień roboczy

(253 dni)

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych

7 144

28,2

Obsługa zamówień na materiały (mapy i kopie dokumentów)

3 585

14,1

Uwierzytelnianie map i dokumentów

3 128

12,4

Przeprowadzenie weryfikacji operatów geodetów

9 719

38,4

Ewidencjonowanie dokumentacji geodetów

7 050

27,9

Aktualizacja mapy zasadniczej

6 190

24,5

Wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków

14 934

59,0

Przygotowanie i wydanie wypisów z rejestru gruntów

20 880

82,5

Przygotowanie i wydanie wyrysów z mapy ewidencyjnej

4 929

19,5

Wydanie informacji z ewidencji gruntów i budynków (zaświadczenia)

495

2,0

Wydanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków

179

0,7

Przeprowadzenie narad koordynacyjnych

860

3,4

Aktualizacja rejestru cen nieruchomości

2 547

10,1

Obsługa wniosków o dane z rejestru cen nieruchomości

1 021

4,0

Przetworzenie operatów technicznych do postaci cyfrowej

5 562

22,0

Zarejestrowanie wniosków i dokumentów (rejestr EZD)

25 775

101,9

Sami osądźcie więc, czy to dużo. Ażeby Wam pomóc, można zsumować ostatnią kolumnę – wychodzi 440,6 czynności dziennie. Jest nas około 40 osób, a to oznacza, że codziennie, każdy z nas wykonuje co najmniej 11 czynności urzędowych wymienionych w Tabeli – niektóre wymagają dość krótkiego czasu, inne trwają kilka godzin, a nawet dni. Ale to przecież nie wszystko. Po pierwsze, nie wymieniłem tu wszystkich czynności, a jedynie te, które dość łatwo można wyraportować. Po drugie - odbieramy jeszcze telefony, spotykamy się i wyjaśniamy rożne sprawy interesantom, przygotowujemy warunki do zamówień publicznych, odbieramy wyniki tych prac, szkolimy się – podnosimy kwalifikacje, jeździmy na oględziny, spotykamy się służbowo w celu uzgodnień z pracownikami innych wydziałów, wykonujemy analizy i sprawozdania, itp., itd. Do tego każdemu z nas przysługuje 26 dni urlopu, czasem chorujemy. A w końcu… pijemy kawę…

Ażeby podołać tym zadaniom, podzieliliśmy się na kilka komórek wewnętrznych (szczegóły w regulaminie organizacyjnym na stronie www.pwz.pl w zakładce Starostwo). Znajdziemy tam:

Geodetę powiatowego – który nadzoruje i odpowiada za realizację wszystkich zadań nałożonych na Starostę w dziedzinie geodezji i kartografii, planuje budżet, pilnuje jego realizacji, organizuje pracę komórek wewnętrznych

Zespół wsparcia służby geodezyjnej - którego pracownicy wraz z Geodetą powiatowym zapewniają sprawną realizację zadań komórkom merytorycznym. Pracownicy ci dbają o prawidłowe działanie i rozwój funkcjonalny infrastruktury informatycznej (oprogramowania, sprzętu), stanowią wsparcie merytoryczne w zakresie korzystania z tej infrastruktury, zajmują się monitoringiem i raportowaniem zestawień i pojawiających się zjawisk, zapewniają zakupy sprzętu i usług związanych z realizacją zadań w sferze geodezji, monitorują realizację zleconych prac i wydatki budżetowe, przyjmują, rejestrują i dystrybuują wpływającą i wypływającą korespondencję, udzielają informacji. W skład Zespołu wchodzi też Radca prawny, stanowiący wsparcie prawne dla komórek merytorycznych i Geodety powiatowego.

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) z naczelnikiem Anną Jagiełło-Wójcik, w skład którego wchodzi też referat Aktualizacji baz danych z kierowniczką Iwoną Regulską. Większość pracowników tego wydziału, zaangażowana jest w aktualizację prowadzonych przez Starostę baz danych geodezyjnych, a bazy danych prowadzimy następujące:

  • baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), w której znajdują się informacje o działkach, budynkach, lokalach, użytkach gruntowych, klasach „jakości” gruntów oraz o podmiotach, które są właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub innymi osobami, które nieruchomości posiadają,
  • baza danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w której znajdują się informacje o położeniu wszelkich sieci mediów (podziemnych, naziemnych i nadziemnych), ich podstawowych parametrach oraz o podmiotach, które tymi sieciami zarządzają (gaz, prąd, telekomunikacja, wodociągi, kanalizacja, sieci ciepłownicza, i in.) oraz budowlach podziemnych,
  • baza danych obiektów topograficznych dla tworzenia map o skalach dużych 1:500-1:5000 (BDOT500), w której znajdują się informacje o usytuowaniu obiektów naziemnych takich jak jezdnie, krawężniki, budowle, słupy, skarpy, trawniki, itp. wraz z ich podstawowymi atrybutami,
  • baza danych rejestru cen nieruchomości (RCN), w której znajdują się uporządkowane dane dotyczące charakteru nieruchomości, które podlegały obrotowi (kupna-sprzedaży), wraz z cenami tych transakcji. Baza ta zawiera również treść aktów notarialnych, do której dostęp mają jedynie rzeczoznawcy majątkowi,
  • baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), w której przechowywane są dane o aktualnym stanie znaków zastabilizowanych dla punktów osnowy geodezyjnej, ich położeniu oraz współrzędnych i wysokości w geodezyjnych układach odniesienia (znaki geodezyjne służą geodetom do wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych).

W ODGiK prowadzi się również sprawy związane z realizacją prac geodezyjnych przez geodetów – rejestruje się zgłaszane prace, wydaje dla nich niezbędne materiały i dane, przyjmowane są operaty techniczne z tych prac, ewidencjonowane i archiwizowane. Pracownicy Wydziału zajmują się również organizacją i nadzorem nad naradami koordynacyjnymi, w wyniku których uzgadnia się położenie projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego. Wydział udostępnia kopie materiałów archiwalnych z opracowań geodezyjnych, a także kopie mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej.

Wydział Geodezji (WG) z naczelnikiem Hanną Kołodziejczyk-Świerczewską, w skład którego wchodzi też referat Postępowań administracyjnych z kierowniczką Anną Szczepaniak-Kwaśniewską. Część pracowników Wydziału realizuje wnioski o udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków w postaci raportów, zaświadczeń, informacji lub wykazów: wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, wydawania zaświadczeń dotyczących stanu obecnego i archiwalnego tej ewidencji, itp. Pracownicy Wydziału odpowiadają na zapytania komorników, sądów i innych urzędów o dane z tej ewidencji. Zajmują się obsługą rzeczoznawców majątkowych sporządzających wyceny nieruchomości na podstawie danych z Rejestru cen, w tym aktów notarialnych z transakcji kupna-sprzedaży. W Wydziale prowadzone są postępowania administracyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, a także dotyczące zmiany użytków oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów. Pracownicy dokonują oceny potrzeby oraz konstruują projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków, a w trakcie modernizacji pełnią nadzór merytoryczny nad zleconymi pracami. W Wydziale weryfikuje się operaty techniczne i dane z wykonywanych przez geodetów prac pod względem zgodności z przepisami, spójności i podejmuje się decyzje o przyjęciu ich do zasobu geodezyjnego i aktualizacji baz danych na ich podstawie. W Wydziale realizuje się też sprawy z zakresu ochrony znaków geodezyjnych oraz konstruuje warunki techniczne dla modernizacji sieci osnowy geodezyjnej.

Krócej się nie dało sensownie przybliżyć tematyki „czym się zajmujemy” w geodezji. Mam nadzieję, że te informacje z jednej strony pozwolą Wam na ocenę, czy mamy co robić, i czym się zajmujemy, a z drugiej – pozwolą na podejmowanie łatwiejszych decyzji, w którą stronę kierować swoje kroki chcąc „załatwić” jakąś sprawę. Jeśli jednak nie będziecie wiedzieć, na wniosku czy podaniu zaadresujcie po prostu „Starosta Warszawski Zachodni”, a będziecie mieć gwarancję, że Wasza sprawa trafi do właściwej komórki, a jeśli nawet właściwej nie będzie w Starostwie, przekażemy go do właściwego urzędu.