herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Biuro Rady, Zarządu i Informacji Publicznej

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
wejście A, pokój numer 112

telefony: +48 22 733 72 10, +48 22 733 72 11, +48 22 733 73 23
faks +48 22 733 72 11

Kancelaria Ogólna
parter, pokój 11, budynek główny, wejście A
telefon +48 22 733 73 80, faks +48 22 733 72 01
e-mail:kancelariaatpwz [dot] pl

Punkt Informacyjny Starostwa / Centrala
parter, pokój 9, budynek główny, wejście A
telefon +48 22 733 72 00, faks +48 22 733 72 01
e-mail: ikowalskaatpwz [dot] pl

Biuro Rady, Zarządu i Informacji Publicznej realizuje zadania:

 1. Z zakresu obsługi Rady i Zarządu:
  • obsługa kancelaryjno – biurowa Rady, Komisji Rady i Zarządu;
  • prowadzenie rejestrów: uchwał Rady; uchwał Zarządu; aktów prawa miejscowego; wniosków i opinii Komisji Rady; interpelacji i wniosków radnych oraz petycji; skarg i wniosków wpływających do Rady; zarządzeń Starosty.
  • przekazywanie komórkom organizacyjnym Starostwa oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu do realizacji uchwał Rady i Zarządu;
  • przekazywanie interpelacji i wniosków radnych do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz kontrola terminowego ich rozpatrzenia;
  • koordynacja zadań związanych z rozpatrywaniem petycji;
  • sporządzanie pisemnych sprawozdań Starosty z działalności Zarządu na sesje Rady Powiatu;
  • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
  • przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;
  • prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych radnych i Członków Zarządu;
  • przygotowywanie list będących podstawą wypłaty diet radnym i przekazywanie ich do Wydziału Księgowości;
  • reklamowanie z urzędu radnych od służby wojskowej;
  • obsługa organizacyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście;
  • prowadzenie sekretariatu etatowego Członka Zarządu Powiatu;
  • wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem na terenie Powiatu wyborów powszechnych, referendów powiatowych i konsultacji społecznych;
  • prowadzenie i aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu;
  • prowadzenie centralnej ewidencji oraz zbiorów umów i porozumień;
  • opracowywanie projektów: statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
 2. Z zakresu informacji publicznej:
  • prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej;
  • rejestrowanie i wywieszanie komunikatów na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz wysyłanie ogłoszeń do publikacji w prasie o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym;
  • prowadzenie centralnych rejestrów: wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz decyzji w sprawie odmowy udzielenia informacji;
  • koordynowanie działań związanych z udzielaniem informacji publicznej oraz czuwanie nad terminowym jej udzielaniem, bądź odmową udzielenia informacji;
 3. Z zakresu obsługi kancelaryjnej:
  • prowadzenie Kancelarii Ogólnej i Punktu Informacyjnego Starostwa;
  • przyjmowanie i rejestracja korespondencji oraz przesyłek wpływających do Starostwa;
  • rejestrowanie i wysyłanie korespondencji oraz przesyłek;
  • prowadzenie elektronicznego rejestru korespondencji, podział korespondencji po dekretacji na komórki i jednostki organizacyjne Powiatu;
  • prowadzenie ewidencji oraz wydawanie delegacji służbowych.