herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Zaproszenie dla kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości.

14.01.2022
Zaproszenie

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 8/2021 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 01 lutego 2021 roku, zmienionego Zarządzeniem nr 4/2022 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2022 roku, zapraszam rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości, do postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, na rok 2022.

O wpis na listę na dany rok kalendarzowy mogą ubiegać się rzeczoznawcy majątkowi, spełniający następujące kryteria:

-  posiadają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej trzech lat,

- wykażą się należytym wykonaniem operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich trzech lat, w ilości co najmniej trzydziestu operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych.

Do wniosku o wpis na listę należy dołączyć oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rzeczoznawcę majątkowego, następujących dokumentów:

- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

- podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu,

- aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego,

- referencje pochodzące od co najmniej dwóch organów administracji publicznej potwierdzające, że w okresie nie dłuższym niż 3 lata, poprzedzające złożenie wniosku o wpis na listę, rzeczoznawca majątkowy (nie przedsiębiorstwo), wykonał prawidłowo łącznie nie mniej niż trzydzieści operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych, dla co najmniej trzech różnych celów, o których mowa w § 2 Regulaminu,

- podpisane oświadczenie o akceptacji Regulaminu zawarte we wniosku o wpis na listę (załącznik nr 1 do Regulaminu),

- podpisane oświadczenie o akceptacji i wyrażeniu zgody na ustalanie wynagrodzenia za czynności biegłego wg cennika stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu

 

Wnioski wraz z wymienionymi powyżej dokumentami należy składać w terminie do dnia 7 lutego 2022 roku, korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub osobiście w Biurze Podawczym Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim Wejście C, pod tym samym adresem.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 733 73 45, 22 733 73 86 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 129/133 Wejście C, natomiast Regulamin oraz wszystkie niezbędne załączniki można uzyskać w Biurze Podawczym Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim Wejście C oraz na BIP PWZ - Prawo lokalne 2022.

 

                                                                                                                                                                           Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem

                                                                                                                                                                                       Dorota Radziszewska

 

--