herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Ogłoszenie - wyniki naboru do prac w Komisji Konkursowej

20.01.2023
aktualnosci

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm. – dalej: Ustawa)

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – zadanie nr 1
  2. Wspierania  i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2

Informujemy, że do dnia 18 stycznia 2023 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

Pliki do pobrania Rozmiar
Ogłoszenie 235.7 KB