herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Ogłoszenie o przetargu

20.09.2022
działka

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, w części zabudowanej parkingiem, stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej, obręb 0011, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 224/3 o powierzchni 4800 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie, księga wieczysta nr WA1P/00080601/4.

Rodzaj użytków – Inne tereny zabudowane, oznaczenie użytków Bi.

Działka o numerze ewidencyjnym 224/3 znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki, symbolem planistycznym U/MW – usługi i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Cena wywoławcza 4 132 800,00 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych zero groszy) brutto; cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

Minimalna kwota postąpienia – 41 328,00 zł

Wadium – 413 280,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 27 października 2022 roku, o godzinie 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

Wadium należy wpłacać w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Bank Santander

35 1090 1056 0000 0001 4916 5045

w terminie do dnia 24 października 2022 roku (w przypadku płatności na rachunek bankowy oznacza to datę wpływu na rachunek bankowy).

Na przelewie bankowym lub przy opłacaniu wadium w kasie Starostwa należy wskazać numer działki ewidencyjnej, na którą wpłacane jest wadium.

Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem przelewu lub wpłaty wadium oraz z dowodem osobistym.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba, o której mowa wyżej nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zastrzega sobie prawo do pozostawienia na działce ew. nr 224/3 obecnie funkcjonującej organizacji ruchu przez okres 1 roku od dnia przeniesienia prawa własności nieruchomości na nabywcę wyłonionego w przedmiotowym przetargu.

Ze względów estetycznych projektowany/ne przez nabywcę działki ew. nr 224/3 budynek/budynki winien/ny komponować się z bryłą budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, Wejście C, tel. 22 733 73 46, 22 733 73 86