herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Oferta pracy - nabór na koordynatora pieczy zastępczej

17.01.2023
aktualnosci

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim poszukuje kandydatów na stanowisko:  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem.

Wymagania niezbędne:

Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która posiada:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie,

lub

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 • obywatelstwo polskie,

oraz

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z prywatnego samochodu do celów służbowych,
 • dyspozycyjność,
 • dyskrecja,
 • umiejętność intepretowania przepisów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista, rzetelność,
 • obiektywizm i bezstronność,
 • gotowość do podwyższania kwalifikacji.
 1. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 • przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 • Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Warunki pracy:

Praca świadczona będzie w ramach zadaniowego systemu czasu pracy.

Miejsce wykonywania pracy: teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:

Kierownik zespołu rodzinnej pieczy zastępczej                (22) 733-72 57

Sekretariat                                                                        (22) 733 72 50

lub

osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 131A

Pliki do pobrania Rozmiar
Ogłoszenie o naborze 585.77 KB