herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Nieodpłatna pomoc prawna - wznowienie obsługi bezpośredniej

16.07.2021
nieodpłatna pomoc prawna

Przywrócenie bezpośredniej obsługi we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 12 lipca 2021 roku

Od dnia 12 lipca 2021 r. została wznowiona bezpośrednia obsługa  we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Sposób umawiania i zapisy na porady nie ulegają zmianie. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności m.in. o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowywanie odpowiedniego dystansu. Osoba uprawniona do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej musi być zdrowa, a na spotkanie do punktu przychodzi bez osób postronnych.

W celu umówienia terminu udzielenia porady, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji prosimy o kontakt pod nr tel. 22 733 72 83.  

Porady odbywają się co 45 minut.

Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty. Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) od dnia1 stycznia 2020 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w których udzielana jest  nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

- Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

- Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczą-cym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

3a) nieodpłatną mediację,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane przez radcę prawnego i adwokata, wskazanych przez właściwe samorządy zawodowe prowadzone są w Łomiankach i Starych Babicach

Łomianki w lokalu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2, 05 – 092 Łomianki.

Poniedziałek       od godz.  10 00 do  14 00

Wtorek                 od godz.  15 00 do  19 00

Środa                    od godz.  15 00 do  19 00

Czwartek             od godz.  15 00 do  19 00

Piątek                  od godz.  10 00 do  14 00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją, parking z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, podjazd, dwie windy, dostosowane toalety)

Stare Babice w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice

Poniedziałek     od godz.  14 00 do  18 00

Wtorek                 od godz.  14 00 do  18 00

Środa                    od godz.  14 00 do  18 00

Czwartek            od godz.  10 00 do  14 00

Piątek                  od godz.  10 00 do  14 00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją, parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdu, ale brak schodów, winda, dostosowana toaleta)

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane przez organizację pozarządową- Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie(10-544) przy ul. Warmińskiej 7/1 zlokalizowane są w Błoniu, Ożarowie Mazowieckim i Lesznie. Porad prawnych w tych punktach udzielają adwokaci.

Błonie w lokalu przy ul. Traugutta 6, 05 – 870 Błonie

Poniedziałek      od godz.  10 00 do  14 00

Wtorek                od godz.  15 00 do  19 00

Środa                   od godz.  15 00 do  19 00

Czwartek            od godz.  15 00 do  19 00

Piątek                  od godz.  10 00 do  14 00

 Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak dojazdu komunikacją, parking, podjazd, brak wind i brak dostosowanych toalet)

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 165,  III piętro, pok.307, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Poniedziałek       od godz.  12 00 do  16 00

Wtorek                 od godz.  12 00 do  16 00

Środa                    od godz.  14 00 do  18 00

Czwartek              od godz.  09 00 do  13 00

Piątek                   od godz.  09 00 do  13 00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją, parking z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych, podjazd, winda, dostosowana toaleta)

Leszno w Urzędzie Gminy w Lesznie, przy ul. Wojska Polskiego 21, 05 – 084 Leszno.

Poniedziałek       od godz.  15 00 do  19 00

Wtorek                 od godz.  12 00 do  16 00

Środa                    od godz.  15 00 do  19 00

Czwartek             od godz.  15 00 do  19 00

Piątek                  od godz.  12 00 do  16 00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją, parking, brak podjazdu i windy, punkt znajduje się na parterze, brak dostosowanych toalet)