herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

17.09.2021
aktualnosci

Od dnia 27 września 2021 roku do dnia 17 listopada 2021 roku

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

OŻARÓW MAZOWIECKI UL. POZNAŃSKA 129/133

Nr tel. 22 733 72 79 (od 27.09.2021 r.)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 47) podaję do wiadomości, co następuje:

W okresie od dnia 7 kwietnia 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r. oraz od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r. przeprowadzona zostanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się przed komisją kwalifikacyjną wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w 2002 roku
 • mężczyzn urodzonych w latach 1997 - 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 2000 - 2001, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 „b" ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • kobiety urodzone w latach 1997 - 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017, poz. 944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stająca do kwalifikacji wojskowej przedstawia, wójtowi lub burmistrzowi albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy(miasta):

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
 • powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy).

dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.