herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Konkurs na najem powierzchni reklamowej

13.01.2023
aktualnosci

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs na najem na okres 2 lat dwóch powierzchni reklamowych o wymiarach 500 cm x 120 cm każda (położenie określone na załączniku graficznym) na stanowiącym własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego nośniku reklamowym usytuowanym w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 224/2 o pow. 0,3021 ha, obręb 0011, gmina Ożarów Mazowiecki

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wynajem powierzchni reklamowej/wych o wymiarach 500 cm x 120 cm (położenie określone na załączniku graficznym) na stanowiącym własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego nośniku reklamowym”, należy składać w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, parter, wejście A, w terminie do dnia 25 stycznia 2023 r. do godz. 12:00.

Minimalną miesięczną stawkę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni reklamowej ustala się na kwotę 100,00 zł netto + podatek VAT według stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury.     
Pisemne ofert winny zawierać:
1.    Wypełniony formularz oferty
2.    Parafowany projekt umowy
3.    Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z przedmiotem najmu i że nadaje się on do prowadzenia działalności.

Okres najmu wynosi 2 lata.

Występujący pełnomocnicy oferentów winni legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

 

Ogłoszenie, regulamin i wzór oferty w załączeniu - plik do pobrania

Pliki do pobrania Rozmiar
Uchwała Nr 32/2023 Zarządu PWZ 1.71 MB