herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Informacja o wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok".

20.09.2022
aktualnosci

W terminie od 9 do 19 września 2022 roku zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje oraz uwagi dotyczące programu. Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag ani też nie zgłosiły nowych propozycji.

Zgodnie z §11 Uchwały Nr VIII/74/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne.

Pliki do pobrania Rozmiar
Informacja (PDF) 237.56 KB