herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Informacja o rozpoczęciu pracy geodezyjnej.

12.05.2022
aktualnosci

Na podstawie art. 24a ust. 1, 2 i 3 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuję o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, zgłoszonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim i zarejestrowanej w dniu 12 kwietnia 2022 r. pod numerem ewidencyjnym OD.6640.1.2000.2022, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Strojec (0024) położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Kampinos (143203_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie. Zakres prac przewidziany w Projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Strojec (0024), gm. Kampinos dotyczy granic obrębów ewidencyjnych, granic działek ewidencyjnych, użytków gruntowych (w tym weryfikację ich aktualności i oznaczeń), klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji oraz użytków dotychczas nieobjętych klasyfikacją które jej podlegają, aktualizacji danych dotyczących budynków, a także praw do nieruchomości i podmiotów ujawnionych w ewidencji. Na podstawie art. 24a ust. 4 ww. ustawy informuję, iż projekt operatu opisowo-kartograficznego podlegać będzie wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie tutejszego starostwa. Przewidywany termin wyłożenia to październik 2022 roku.
Wykonawcą pracy geodezyjnej jest firma GEOPARTNER GEOMATICS Sp. z o.o., 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3, budynek B.
Postępowanie administracyjne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków w opisanym powyżej zakresie będzie przeprowadzone w trybie przepisów art. 24a ust. 4-12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wyznaczających poniższe zasady:
1. (ust.4) projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek B),
2. (ust.5) informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek A), w budynku Służby Geodezyjnej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek B), w Urzędzie Gminy Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3 oraz poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Urzędu Gminy Kampinos, a także poprzez ogłoszenie w dzienniku „Gazeta Wyborcza” – na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem,
3. (ust.6) każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych,
4. (ust.7) upoważniony pracownik Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, posiadający uprawnienia w zakresie „Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole,
5. (ust.8) po upływie terminu 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, informacja o tym zostaje ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
6. (ust.9) każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, zgłaszać zarzuty do tych danych,
7. (ust.10) o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji,
8. (ust.11) do czasu ostatecznego zakończenia postępowania dotyczącego uwzględnienia lub odrzucenia zarzutów, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące,
9. (ust. 12) zarzuty zgłoszone po terminie wynikającym z pkt. 6 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Niniejsza informacja podlega wywieszeniu w dniach od 13 maja 2022 roku do 26 maja 2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek A), w budynku Służby Geodezyjnej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek B), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kampinos oraz zamieszczeniu na stronach internetowych: Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego: http://bip.pwz.pl/, http://www.pwz.pl/ i Urzędu Gminy Kampinos: http://www.kampinos.pl/, http://www.bip.kampinos.pl/
Informacje w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu Strojec w gm. Kampinos można uzyskać w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek B) lub pod numerem telefonu 22 733 73 56, 22 733 73 88 lub 22 733 73 40 (sekretariat) oraz u Wykonawcy pracy geodezyjnej pod numerem telefonu 500 270 443, e-mail: pdrewaatgeopartner-geomatics [dot] pl

 

Pliki do pobrania Rozmiar
Informacja 184.35 KB