herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Działki na sprzedaż w Izabelinie

29.10.2021
działka

Ogłoszenie

o I przetargach na sprzedaż nieruchomości

 

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:

I. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ulicy Langiewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 16 o powierzchni 1194 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00548654/6.

Rodzaj użytków – Lasy, oznaczenie użytków LsV.

Działka o numerze ewidencyjnym 16 znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin, symbolem planistycznym MNZ – określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencyjnym.

Dopuszczalna powierzchnia wyłączenia z produkcji leśnej max. 400 m2 dla działek nr 16 i 17 jako całości.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza – 955 200,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych zero groszy brutto; cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 9 552,00 zł

Wadium – 95 520,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2021 roku, o godzinie 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

II. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ul. Langiewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 17 o powierzchni 1195 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00518237/8.

Rodzaj użytków – Lasy, oznaczenie użytków LsV.

Działka o numerze ewidencyjnym 17 znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin, symbolem planistycznym MNZ – określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencyjnym.

Dopuszczalna powierzchnia wyłączenia z produkcji leśnej max. 400 m2 dla działek nr 16 i 17 jako całości.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza – 956 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych zero groszy brutto; cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 9 560,00 zł

Wadium – 95 600,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2021 roku, o godzinie 11.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

Wadia należy wpłacać w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

 

Bank PEKAO S.A.

96 1240 6973 1111 0010 8703 3903

 

w terminie do dnia 6 grudnia 2021 roku (w przypadku płatności na rachunek bankowy oznacza to datę wpływu na rachunek bankowy).

Na przelewie bankowym lub przy opłacaniu wadium w kasie Starostwa należy wskazać numer działki ewidencyjnej, na którą wpłacane jest wadium.

Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem przelewu lub wpłaty wadium oraz z dowodem osobistym

Starosta Warszawski Zachodni zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba, o której mowa wyżej nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Warszawski Zachodni może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim

 

KONTAKT:

 

+48 227337346

+48 227337345