herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Zarząd Dróg Powiatowych

ulica Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki
telefon +48 22 722 13 80, +48 22 721 17 21, +48 22 722 11 81
faks +48 22 722 13 80
e-mail: sekretariatatzdp [dot] pwz [dot] pl  strona internetowa: http://www.zdp.pwz.pl

godziny otwarcia:

 • poniedziałek - czwartek  7:30-16:00,
 • piątek 8:00-14:00

Zarząd Dróg Powiatowych znajduje się na parterze. Posiada miejsca parkingowe zlokalizowane przy siedzibie ZDP.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim wykonuje uchwały Rady i Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz pełni funkcje zarządcy dróg powiatowych. W szczególności ZDP zajmuje się przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, zadaniami z zakresu inżynierii ruchu, koordynacją robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonywaniem interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz utrzymaniem zieleni przydrożnej.

Dane dotyczące kierownictwa jednostki:
 • Mieczysław Wójcik - Dyrektor ZDP
  ulica Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  telefon/faks +48 22 722 13 80
  e-mail: sekretariatatzdp [dot] pwz [dot] pl
  godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - czwartek 7:30 - 16:00, piątek 8:00 - 14:00

Ustawowy zakres działania obejmuje:

 1. Planowanie rozwoju sieci drogowej
 2. Organizacja utrzymania dróg, obiektów mostowych i urządzeń drogowych w stanie zgodnym z wymogami technicznymi
 3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów techniczno-budowlanych, eksploatacyjnych i porządkowych w zakresie gospodarki drogowej oraz warunków technicznych projektowania dróg i obiektów mostowych
 4. Przedstawianie zarządcy dróg projektu planu lokalizacyjnego, rodzajowego i finansowego na budowę, utrzymanie i ochronę dróg powiatowych oraz obiektów mostowych
 5. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
 6. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
 7. Pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych.
 8. Organizowanie wykonawstwa robót przez zewnętrznych wykonawców zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 9. Nadzór nad budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych oraz przestrzeganie na tych drogach przepisów eksploatacyjnych i porządkowych
 10. Wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego w zakresie gospodarki drogowej
 11. Koordynacja robót w pasie drogowym:
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg powiatowych, ustawianie tablic reklamowych oraz przejazdy ponadnormatywne
  • pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawianie tablic reklamowych oraz przejazdu ponadnormatywne
  • nakładanie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu
 12. Prowadzenie ewidencji dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na tych drogach
 13. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
 14. Standaryzacja warunków organizacyjno-technicznych odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych
 15. Organizacja techniczno-sprzętowa odśnieżania i usuwania gołoledzi
 16. Zapewnienie przejezdności dróg będących w administracji Zarządu
 17. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
 18. Wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających
 19. Utrzymanie istniejącego zadrzewienia, sadzenie nowych drzew i krzewów
Pliki do pobrania Rozmiar
Statut Zarządu Dróg Powiatowych 219.57 KB