herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4134W oraz rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza)

z lewej strony flaga Polski - prostokąt podzielony poziomo na pół, na górze biay kolor na dole czerwony), z prawej strony godło Polski - na czerwonym tle biały orzeł w złotej koronie ze złotymi pazurami oraz złoty dziób skierowany w lewo

Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4134W oraz rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związana m. in. z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków gm. Stare Babice w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych ETAP I.

W ramach rozbudowy pasa drogowego DP nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związanej m.in. z rozbudową mostu i dojazdów  do mostu w m. Lipków wykonano: rozbiórkę istniejącej płyty pomostu z jednoczesnym pozostawieniem w niezmienionym stanie istniejących przyczółków oblicowanych kostką granitową, nową konstrukcję płyty pomostu z betonu klasy C25/30 o zmiennej grubości od 20 do 23 cm wraz ze skrajnymi belkami podporęczowymi oraz płytami przejściowymi o długości 4 m, izolację z papy termozgrzewalnej, odwodnienie obiektu poprzez spadki podłużne i poprzeczne wykonanej nawierzchni brukowej z kostki granitowej oraz  wykonany na izolacji mostu drenaż powierzchniowy.

Na długości konstrukcji żelbetowej płyty pomostu zamontowana została stylizowana balustrada kamienna z piaskowca przechodząca w balustrady stalowe na dojazdach poza obiektem.

W ramach zadania wykonano dodatkowo umocnienie skarp stożków przyczółków koszami kamiennymi granitowymi oraz doświetlono przestrzeń na moście poprzez zamontowanie stylizowanych latarni parkowych.

Dzięki rozbudowie obiektu położony w jego rejonie teren zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Lipkowie zyskał alternatywny dojazd, co umożliwi również bezpieczny przejazd pojazdów ppoż. Stylizowane kamienne balustrady i zabytkowe latarnie wyeksponowały walory estetyczne mostu w nawiązaniu do klasycystycznych założeń pałacowo – parkowych najbliższego otoczenia.

Most poza funkcją przejazdową pełni również funkcję tarasu widokowego na zabytkowy park.

W ramach przebudowy obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów o konstrukcji żelbetowej płytowej wzmocniono istniejącą konstrukcję obiektu poprzez wykonanie płyty nadbetonu. Obiekt został poszerzony od strony wschodniej poprzez wspornik żelbetowy, a od strony zachodniej poprzez oddylatowaną nową konstrukcję żelbetową posadowioną na palach CFA. Wykonano: nową izolację pomostów, kapy chodnikowe wraz z deskami gzymsowymi oraz płyty przejściowe. Dzięki zwiększeniu szerokości obiektu, zwiększyła się szerokość jezdni na obiekcie do 6,0 m oraz powstał fragment ciąg pieszo – rowerowy po stronie zachodniej obiektu. Poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez zamontowanie barier energochłonnych.

Umocnione zostało koryto i skarpy kanału narzutem kamiennym, wzmocniono również istniejącą nawierzchnię jezdni na dojazdach do obiektu poprzez wykonanie: warstwy wyrównawczej, siatki z włókien szklanych, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na długości łącznej 560 m. W miejscach wątpliwych ze względu na utratę nośności konstrukcja jezdni była całkowicie wymieniona na nową.

Zadanie zostało wykonane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z rezerwy subwencji ogólnej.