herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

Termomodernizacja - Błonie, Leszno, Ożarów Mazowiecki

Termomodernizacja

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie warszawskim zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

współfinansowany z Europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 4 budynków należących do powiatu wraz z wykorzystaniem OZE (energia słoneczna - fotowoltaika) i wymianą oświetlenia na energooszczędne. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej powiatu warszawskiego zachodniego poprzez ich termomodernizację i wykorzystanie OZE:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu,
 • Budynek Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim,
 • Zespół Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu.

Planowane efekty:

Przewidziane działania skutkują poprawą efektywności energetycznej, ograniczeniem zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz redukcją emisji zanieczyszczeń powietrza. Wyprodukowana energia zostanie wykorzystana dla potrzeb oświetlenia.

Realizacja projektu będzie skutkować:

 • zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym budynków użyteczności publicznej powiatu,
 • wzrostem efektywności energetycznej instalacji c.o. w obiektach,
 • wzrostem komfortu cieplnego budynków użyteczności publicznej,
 • wzrostem komfortu świetlnego w termomodernizowanych budynkach, poprawa stopnia doświetlenia miejsc pracy i dostosowanie go norm polskich i europejskich - wymiana tradycyjnych, niefunkcjonalnych i awaryjnych źródeł światła na energooszczędne,
 • obniżeniem kosztów utrzymania budynków wynikające z faktu ograniczenia zużycia energii generowanej ze źródeł tradycyjnych i ulatniania się ciepła,
 • eliminowaniem zagrożeń zdrowotnych związanych z „niską emisją”,
 • poprawą estetyki zewnętrznej budynków użyteczności publicznej,
 • wyrównywaniem szans mieszkańców powiatu w dostępie do bezpiecznych dla zdrowia i życia warunków kształcenia i pracy,
 • poprawą warunków świadczenia usług publicznych na rzecz mieszkańców powiatu,
 • podniesieniem konkurencyjności obszaru objętego wnioskiem oraz podniesienie jakości życia jego mieszkańców,
 • poprawą estetyki infrastruktury społecznej funkcjonującej w powiecie,
 • podniesieniem poziomu zadowolenia społecznego,
 • zwiększaniem świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu.

Całkowita wartość projektu: 7 766 354,31 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2 696 875,18 zł

Okres realizacji: 2016 – 2020