herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

herb

System Wczesnego Ostrzegania

Podniesienie standardów bezpieczeństwa w Powiecie Warszawskim Zachodnim poprzez zakup Systemu Wczesnego Ostrzegania

Projekt zakłada stworzenie na terenie Powiatu Warszawsko-Zachodniego nowoczesnego systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w postaci syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych. W tym celu zostanie:

  • zakupionych 27 nowych urządzeń nagłaśniających
  • syreny alarmowe (szczelinowe) i zamontowaniu ich na wyznaczonych budynkach użyteczności publicznej (m.in Urzędy Gmin, szkoły, OSP, itp),
  • zakupionych 6 pulpitów sterowniczych dla gmin oraz centrali alarmowej dla powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  • wdrożona aplikacja do sterowania Punktami Alarmowymi (PA) oraz zintegrowaniu systemu powiatowego z systemem wojewódzkim.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy Powiatem Warszawsko-Zachodnim (Liderem Projektu) oraz wszystkimi gminami leżącymi na terenie powiatu na podstawie zawartej umowy partnerskiej. Partnerzy wspólnie będą odpowiedzialni za utrzymanie trwałości projektu przez 5 lat po zakończeniu projektu. Ryzyko dla realizacji projektu i sposób zapobiegania:

  1. przedłużenie procedur przetargowych- zapobieganie poprzez dokładne przygotowanie SIWZ oraz wykorzystanie doświadczenia zaangażowanych w organizację przetargu pracowników,
  2. opóźnienie w rzeczowej realizacji projektu z powodu wyłonienia nierzetelnych i nieterminowych dostawców-Wnioskodawca stosując zapisy ustawy PZP zaprosi do udziału w postępowaniu przetargowym jedynie dostawców dysponujących odpowiednim doświadczeniem oraz potencjałem techn. gwarantującą rzetelną realizację zamówienia, 
  3. niestabilność cen towarów- wybór dostawców oferujących realizację zamówienia za kwotę zaplanowaną w budżecie projektu, np. dzięki odpowiednio przygotowanej SIWZ, wcześniejsze rozpoznanie rynku. Ponadto w ramach projektu Wnioskodawca oraz partnerzy projektu zamierzają przeprowadzić spotkania z mieszkańcami w zakresie wiedzy nt. rodzajów alarmów i komunikatów ostrzegawczych oraz zagrożeń w przypadku wystąpienia zjawisk katastrofalnych oraz działań prewencyjnych. 

Koszty kwalifikowalne: 813 153,00 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 533 747,71 PLN