herb

Powiat Warszawski Zachodni

background
background
background

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Marlena Kucharska

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
pokój numer - 19
telefon 22 733 72 82, faks 22 733 72 01
e-mail: rpkatpwz [dot] pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela pomocy: wyłącznie konsumentom, mieszkańcom powiatu warszawskiego zachodniego w sporach z przedsiębiorcami  (art. 22 [1] kodeksu cywilnego)

Porady prawne dla konsumentów z Powiatu Warszawskiego Zachodniego są udzielane w:
•    poniedziałki w godzinach 12:00 - 15:00
•    środy w godzinach 12:00 - 15:00

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie udziela porad prawnych drogą mailową.
Prosimy o zgłaszanie spraw na formularzu dostępnym na stronie internetowej powiatu zamieszczonym poniżej.
Wnioski można składać:

  •  w Biurze Podawczym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
  • przy wykorzystaniu Platformy EPUAP,
  • przesyłając skan wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem wraz z załącznikami na adres rpkatpwz [dot] pl.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania z zakresu:
1.    zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2.    składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3.    występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4.    prowadzenia rejestru skarg i wniosków do Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
5.    współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji, organizacjami konsumenckimi, a także wykonywania innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisach odrębnych;
6.    prowadzenie spraw dotyczących punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Konsumenci spoza terenu powiatu warszawskiego zachodniego powinni skontaktować się z właściwym dla ich miejsca zamieszkania rzecznikiem konsumentów, szczegółowe dane dostępne na stronie  www.uokik.gov.pl .
Rzecznik występuje do przedsiębiorcy po uprzednim wyczerpaniu przez konsumenta postępowania reklamacyjnego.
W razie odrzucenia przez przedsiębiorcę argumentów przedstawionych przez Rzecznika, dla dalszego dochodzenia roszczeń pozostaje konsumentowi droga sądowa.
Prowadzona przez Rzecznika interwencja w sprawie nie przerywa biegu przedawnienia. Decydując się na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego konsument musi pamiętać, że roszczenia:
    - z tytułu rękojmi za wady rzeczy ruchomych (w tym za wady dzieła) przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia wady, nie wcześniej niż po dwóch latach od wydania zakupionego towaru
    - z tytułu rękojmi za wady nieruchomości przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia wady, nie wcześniej niż po pięciu latach od wydania nieruchomości.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie dysponuje środkami mogącymi zmusić przedsiębiorcę do spełnienia roszczeń konsumenta.
Rzecznik nie ma możliwości prowadzenia postępowania dowodowego (nie ma uprawnień kontrolnych, możliwości powołania rzeczoznawcy itp.)
Działania Rzecznika stanowią głównie próbę rozwiązania sprawy w sposób polubowny; podjęcie interwencji nie jest jednak równoznaczne z uznaniem roszczeń konsumenta za słuszne.

 

Pliki do pobrania Rozmiar
Klauzula RODO 15.89 KB
Wniosek o interwencję 138.34 KB
Wniosek o interwencję 215.61 KB